Jaarverslag 2023

Als welzijnsorganisatie ondersteunen wij inwoners van Harderwijk & Hierden. Dit doen we op allerlei leefgebieden. Zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Van 0 tot 100 jaar. 

Hoe we dat doen lees je terug in dit jaarverslag. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, neem dan contact met ons op. 

Lees verder op de website

 

Hoe werkt dit?

Voorwoord

Met gepaste trots presenteren we het digitale jaarverslag van 2023. Om dit verslag te digitaliseren was al jaren een wens en nu is het zover. We zetten hierin een stap om mee te gaan met de tijd en om het jaarverslag op een toegankelijke manier inzichtelijk te maken. We horen graag wat je ervan vindt zodat we dit digitale document in de toekomst nog verder kunnen verbeteren.

De zichtbaarheid vergroten blijft een continu aandachtspunt. Daarom is er begin 2023 geïnvesteerd in het vernieuwen van de website. Er is kritisch gekeken naar beeld en taal met als doel om de gebruiker zo goed mogelijk te informeren. Daarbij is het bijvoorbeeld door middel van diverse contactformulieren en de team-pagina laagdrempeliger gemaakt om contact op te nemen.

Het jaar is gestart met een her certificering  van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Inmiddels is dit voor Zorgdat de derde certificering die we hebben behaald. Als sterke punten worden genoemd dat de medewerkers betrokken en vak-volwassen zijn met een heldere visie op aanpak. De organisatie heeft korte lijnen, zowel intern als extern. We zijn ondernemend en spelen in op kansen en actualiteit. Een resultaat waar we blij mee zijn. Het biedt een goede basis om verder mee door te gaan en te ontwikkelen.

In 2023 is het werken met Welzijn op Recept verder vormgegeven vanuit een mooie samenwerking met lokale huisartsen. Voor Zorgdat is het een nieuwe dienstverlening die goed aansluit bij de sociale basis. Een mooie bijdrage aan het versterken van de veerkracht van de inwoners van Harderwijk en Hierden.

In het najaar is er voor het eerst sinds corona weer een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Er was veel belangstelling en het hele netwerk was vertegenwoordigd. Er was voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en verbindingen te leggen. Op deze avond  hebben we de uitkomsten van de enquête gepresenteerd. Deze uitkomsten zijn ook in dit jaarverslag te lezen.

Het jaar stond ook in het teken van het proces met de gemeente om samen te werken aan een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Dit proces loopt door in 2024. We leggen samen mooie bouwstenen neer voor de toekomst. Een solide basis van waaruit gewerkt wordt voor het welzijn van de inwoners. Ik spreek graag mijn dank uit aan de gemeente voor de fijne samenwerking en het vertrouwen in onze organisatie.

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de vrijwilligers, de stagiaires, de buurtbewoners en de medewerkers die zich via Zorgdat inzetten voor het welzijn van de inwoners van Harderwijk. Ieder van hen heeft een belangrijk steentje bijgedragen aan wat er aan resultaten in dit jaarverslag beschreven staat. Veel van ons werk doen we met samenwerkingspartners. Daarom mijn dank aan al deze organisaties en mensen.

Carla Venema - Directeur Zorgdat

Taalstimulering & Ouder­participatie

 • Baby & Peuter Groeigroep
 • Mama Groeigroep
 • AZC Groep

Buurtsport & Kinderwerk

 • Buurtsport
 • Huttenfeest
 • Sportfonds

Jongerenwerk

 • Jongerencentrum
 • Individuele veerkracht
 • Straathoekwerk
 • Inschools
 • Online, MAS, MDT

Wonen & de Wijk

 • Opbouwwerk
 • Buurtbemiddeling
 • Steunouder

 

 

Veerkracht & Welzijn

 • Positieve Gezondheid
 • En Route
 • Geluksgericht Werken

 

 

Ontmoeten & Participatie

 • Wijkontmoetingscentra
 • Interculturele koffie ochtend
 • Participatieprojecten

Servicepunt Vrijwilligerswerk

 • Servicepunt
 • Vacaturebank
 • Verschilmakers

Financiële Dienstverlening

 • Financieel Trefpunt
 • Thuisadministratie
 • Belastingproject
 • Vroegsignalering

Praktische Hulp

 • Boodschappen
 • Klusjes in huis en tuin
 • Vervoer
 • Overige

Servicepunt Mantelzorg

 • Volwassenen
 • Jonge mantelzorgers
 • Mantelzorgwaardering

Ouderenadvies

 • Ouderenadviseurs
 • Huisbezoekproject
 • Palliatieve ondersteuning

Uitslag enquête

Presentatie van de uitslag van de uitkomsten van de enquête die is uitgezet onder netwerkpartners in de aanloop naar de netwerkbijeenkomst. 

 

 

 

 

02. Organisatie informatie

Organisatie informatie

Zorgdat heeft als brede Harderwijkse welzijnsorganisatie de missie dat iedereen van betekenis kan en wil zijn voor elkaar. Iedereen heeft krachten en talenten die benut mogen worden. Dit geldt voor jong en oud, voor mensen met werk, vrijwilligerswerk, veel familie, vrienden en bekenden, maar ook voor mensen die niet deelnemen aan de samenleving en op afstand staan op diverse gebieden.

Zorgdat ondersteunt mensen gedurende de hele levensloop van 0 tot 100 jaar.

 • De grootste leeftijdscategorie die bij ons in beeld is, zijn de 70 plussers.

Wij kennen mensen uit heel Harderwijk & Hierden en komen in alle wijken.

 • De meeste personen die bij ons geregistreerd staan wonen in de wijken Stadsdennen, Tweelingstad en Stadsweiden. 

Lees verder op de website

 

Beweeg over -of tik op- de markers voor inzicht in alle nieuwe aanmeldingen uit 2023.

1

Onbekend

Individuele casussen: 279

2

De Sypel

Individuele casussen: 5

3

Slingerbos

Individuele casussen: 14

4

Buitengebied

Individuele casussen: 35

5

Hierden

Individuele casussen: 43

6

Frankrijk

Individuele casussen: 84

7

Tweelingstad

Individuele casussen: 232

8

Stadsdennen

Individuele casussen: 252

9

Zeebuurt

Individuele casussen: 127

10

Waterfront

Individuele casussen: 11

11

Binnenstad

Individuele casussen: 52

12

Friese Gracht

Individuele casussen: 

13

Stationsomgeving

Individuele casussen: 60

14

Stadsweiden

Individuele casussen: 264

15

Drielanden

Individuele casussen: 151

Leeftijden aanmeldingen

Individuele casussen per wijk: 1623 aanmeldingen totaal

Hercertificering Kwaliteitskeurmerk

Begin 2023 ontvingen we na een audit opnieuw het kwaliteitskeurmerk Sterk Sociaal Werk. 

Sinds 2019 neemt Zorgdat deel aan het kwaliteitslabel Sociaal Werk. Tweejaarlijks onderzoekt een extern auditteam of wij voldoen aan de normen van de welzijnsbranche. De normen zijn ingedeeld in drie rubrieken: vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur.

Foto: het certificaat ontvangen in 2023

Welzijnswerk

In opdracht van de gemeente voert Zorgdat welzijnswerk uit. Daarmee bevorderen wij dat inwoners zelfredzaam en veerkrachtig zijn én deelnemen aan de samenleving. Sociaal Werkers ondersteunen inwoners kortdurend en dragen indien nodig en waar mogelijk over aan zorgpartijen. We ondersteunen inwoners op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld: mentaal, sociaal, financieel etcetera.

Vaak zijn het inwoners die op enig moment in hun leven een kwetsbaarheid ervaren. We zijn er ook om groepen inwoners te ondersteunen zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving.

In 2023 bestaat het team van Zorgdat uit 40-45 professionals (27 FTE?) en een wisselend aantal stagiaires. 

Foto: Sociaal werkers aan het werk tijdens de kerstperiode

310 Vrijwilligers

In 2023 zijn er ruim 300 vrijwilligers die zich inzetten bij Zorgdat op allerlei activiteiten. Van eens per jaar bij het Huttenfeest tot wekelijks bij het Financieel Trefpunt. Het grootste gedeelte van onze Zorgdat vrijwilligers zijn 60 plussers. 

 • Gemiddeld tussen de 30 en 40 vrijwilligers bieden financiële ondersteuning via Zorgdat.
 • Circa 32 vrijwilligers zijn actief bij Wijkontmoetingscentra. 
 • Er waren in dit jaar meer dan 130 vrijwilligers actief bij informele en praktische hulp; van steunouder tot boodschappenhulp.

 

Foto: vrijwilliger tijdens de bingo-avond in Wijkontmoetingscentrum De Aanleg.

Verbinding

Zorgdat werkt samen met vele organisaties, van de woningbouwvereniging tot energiecöoperatie. 

Van oudsher is ‘verbinding’ het kenmerkende aspect van welzijn. Verbinding leggen tussen mensen. Verbindingen zoeken tussen organisaties en kansen voor inwoners. Welzijn als algemene voorziening is van betekenis gebleken binnen de transformatie. De komende jaren gaat welzijn zich steeds meer toeleggen op het leggen van die verbindingen in Harderwijk en zich richten op een inclusieve maatschappij waarin iedereen van betekenis kan zijn.

Foto: opbouwwerker op pad in de wijk met vrijwilligers en de Uwoon om inwoners te helpen verduurzamen in huis. 

Inclusieve samenleving

Zorgdat wil ‘inclusief’ zijn, een samenleving creëren waar iedereen mee doet en er bij hoort. Om te bereiken dat iedereen in onze maatschappij van betekenis kan en wil zijn, biedt Zorgdat waar nodig stimulering, ondersteuning, talentontwikkeling en ondersteuning in alle levensfases en voor iedere Harderwijker. Hierbij kan worden gerekend op onze vrijwilligers. Zij bieden handen en hulp op heel veel terreinen waardoor inwoners mee kunnen blijven doen in onze maatschappij.

 

Foto: wethouder Maarten opent foto-expositie Out & Proud in het Wijkontmoetingscentrum Drielanden

Vindbaarheid & toegankelijkheid

In 2023 is de website van Zorgdat vernieuwd. De oude website bleek na analyse niet toereikend te zijn voor de doelgroep. Omdat we het belangrijk vinden om goed vindbaar en makkelijk benaderbaar te zijn is er gekozen voor een volledig vernieuwde website. Hierbij zijn teksten omgezet naar B1 taalniveau, er is een teampagina toegevoegd en onderaan elke pagina staat een contactformulier. 

Ook is er een animatiefilmpje gemaakt dat in iets meer dan een minuut weergeeft waarvoor mensen bij Zorgdat terecht kunnen.

Bekijk het animatiefilmpje

Foto: de vernieuwde website weergegeven op een beeldscherm

Netwerkbijeenkomst

In november werd er voor het eerst sinds Corona weer een netwerkbijeenkomst gehouden. Lokale netwerkpartners en professionals uit het werkveld kwamen samen om verschillende workshop te volgen die door collega’s gegeven werden. Thema’s hadden betrekking op het versterken van de samenwerking rondom:

Wij & de wijk

Wij & gezondheid

Wij & maatschappij

Wij & bestaanszekerheid

Wij & kansrijk opgroeien

Voorafgaande aan de netwerkbijeenkomst is door genodigden een enquête ingevuld over de samenwerking met Zorgdat.

Foto: Directeur Carla Venema op het podium om de Netwerkbijeenkomst te openen.

Deskundigheid

Naast de welzijnscoaches zijn in de tweede helft van 2023 alle Sociaal Werkers geschoold in Positieve Gezondheid. Professionals hebben een meerdaagse training gevolgd en werken eraan om de methodiek praktisch toe te passen in hun werkgebied. 

Daarnaast is er een dagdeel een verplichte training geweest over AVG en het belang van zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

Collega’s konden ook een cursus suïcidepreventie volgen en om dit onderwerp te borgen is hiervoor een aandachtsfunctionaris aangesteld binnen de organisatie. 

Foto: welzijnscoaches in huiskamer in MFC De Roef

03. Taalstimulering & Ouderparticipatie

Taalstimulering & Ouderparticipatie

Baby & Peuter Groeigroepen:
Vanaf 6 maanden tot 4 jaar komen ouders samen met hun kind spelenderwijs leren over taal, cultuur en relevante opvoedthema’s.

Ouder Groeigroepen:
Wanneer een kind naar de basisschool gaat, komen ouders voor andere vraagstukken te staan. Om ouderbetrokkenheid te stimuleren en ondersteunen zijn hier speciale groepen voor. 

Lees verder op de website

 

Beoogde maatschappelijke effecten

Taalstimulering

Wat we doen

De projecten ‘Taalstimulering’ en ‘Ouderbetrokkenheid’ zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd vanaf 6 maanden waar behoefte aan taalondersteuning is. De extra ondersteuning is voor deze groep van belang omdat in de eerste vier levensjaren van een kind de basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling. De groepen worden o.a. bezocht door ouders en kinderen van Marokkaanse, Turkse, Syrische, Irakese, Iraanse, Filipijnse, Eritrese, Ethiopische, Somalische en Nederlandse afkomst. Een mooie afspiegeling van de multiculturele Harderwijkse samenleving.
In 2023 krijgt Taalstimulering een andere naam: Baby Groei Groep/ Peuter Groei Groep omdat deze naam voor de doelgroep meer betekenis heeft.

Het aanbod binnen Taalstimulering bestaat uit:  

 • Baby Groei Groep: voor kinderen in de leeftijd van ongeveer zes maanden tot twee jaar. 
 • Peuter Groei Groep : voor ouders van kinderen vanaf twee jaar en drie maanden tot 4 jaar.  

Omagroep: voor oma’s die op hun kleinkind van 0 tot 4 jaar passen.  

Hoe we dat doen

 • Bezoek gezinnen: een Sociaal Werker van Zorgdat bezoekt gezinnen nadat zij zichzelf hebben aangemeld of via CJG (consultatiebureau) zijn doorverwezen. Bij het huisbezoek worden ouders uitgebreid geïnformeerd over de projecten van Zorgdat en andere organisaties in Harderwijk waar het hele gezin baat bij kan hebben. In veel gevallen is dit huisbezoek het eerste contact met welzijn. Het huisbezoek biedt inwoners daarnaast veel informatie over de kinderen en zorgt voor vertrouwen richting de medewerkers. 
 • Lesprogramma: met een laagdrempelig lesprogramma bieden wij handvatten voor de verdere ontwikkeling van de taalvaardigheid. De ontwikkeling van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt ook bevorderd. Daarnaast kan meedoen bij één van de projecten mensen ook uit een isolement halen. Inwoners kunnen zichzelf aanmelden via de Sociaal Werkers over de projecten. Deze ouders kennen het project via mond-tot-oor reclame maar ook van het zelf ervaren van één van de eerste taalstimuleringstrajecten. Daarnaast maken de Sociaal Werkers gebruik van hun eigen netwerk dat ook via de moskee en scholen wordt ingezet. Als laatste nemen moeders hun buren, kennissen en vriendinnen mee voor wie Samenspel of Peutertaal leuk zou zijn.  
 • Versterken eigen kracht: door de samenwerking van de ouder en het kind in koppels wordt hun interactie gestimuleerd en kan een ouder het kind beter ondersteunen. Uitgangspunt is het opbouwen van een vertrouwensband en het versterken van de deskundigheid en kennis van ouders.  
 • Samenwerken en overdragen: bij de taalstimuleringstrajecten werken wij intensief samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Pactum, Bibliotheek, basisscholen en de SKH (Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk). Al vanaf de intake bij het taalstimuleringstraject wijzen wij op de mogelijkheden van het volgen van een VVE-traject bij de SKH. Zorgdat en SKH proberen een zo goed mogelijke lijn te creëren voor de kinderen die bij beide organisaties komen. Met als resultaat dat vrijwel alle kinderen naar het VVE-traject bij de SKH gaan.  

Bereik

 • Bereik: in 2023 is er (wederom) een groot aantal ouders bereikt. In totaal zijn er 86 (ouder-kind) koppels benaderd die hebben deelgenomen aan een groep. Soms een heel jaar, soms slechts een aantal keer, maar voldoende om verder te komen. Met deze mensen en met deelnemers uit eerdere jaren is het hele jaar contact gehouden. 
 • In overleg met Basisschool De Brug zijn wij inmiddels gestart met de nieuwe groep in Tweelingstad omdat daar veel gezinnen wonen die binnen het non-bereik vallen.  
 • Vinden autochtone doelgroep: het bereiken van de groep autochtone kinderen en hun ouders blijkt lastig. Er is het voornemen om een groep voor jonge Nederlandstalige ouders (NT1) die laag taalvaardig zijn te starten. Om deze ouders te bereiken wordt in 2023 gestart met een Taalstimuleringsgroep voor NT1. De eerste 3 ouders komen uit de Brug naar de Roef. Later sluit nog een ander gezin aan. In totaal hebben er 9 NT1 gezinnen meegedaan in 2023, waarvan er 2 laaggeletterd zijn. De deelnemers vragen zich af waarom dit aanbod zo onbekend is. Ze vinden het zeer waardevol voor hun kind en voor zichzelf. 
 • Non-bereik is al enkele jaren een speerpunt binnen Taalstimulering. Als kinderen zonder enige kennis van de Nederlandse taal op de basisschool komen, heeft het kind meer kans op een achterstand in de toekomst. Binnen het informele circuit bereiken de Sociaal Werkers veel ouders. Wanneer ouders er bewust voor kiezen hun kinderen niet naar de peuterspeelzaal of Taalstimulering te laten gaan, houden de Sociaal Werkers digitaal en telefonisch contact met hen. Het effect van dit alles is dat er steeds meer ouders bekend zijn met de mogelijkheden. Vanuit de groeigroepen worden geregeld ouders en kinderen doorverwezen naar een andere organisatie. Dit kan zijn omdat ouders wat extra ondersteuning kunnen gebruiken maar ook omdat ouders misschien wel vrijwilliger willen worden of het kind uitdaging nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling.  

Huisbezoeken

In 2023 zijn er 13 huisbezoeken geweest, waarvan 2 kraamvisites. Dit is minder dan voorgaande jaren (circa 30). Deze afname komt doordat mensen aangeven liever een keer als kennismaking op een groep langs te komen dan dat Zorgdat bij hen aan huis komen. Het huisbezoek wordt in het eerste contact wel altijd aangeboden, maar mensen komen ook steeds vaker op eigen initiatief (34 aanmeldingen in 2023).

Hulpvragen en thema's

Bereik van de groepen

Ouderparticipatie

Wat we doen

Het project Ouderparticipatie is bedoeld om de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind thuis en op school te vergroten. De Sociaal Werkers van Zorgdat zijn sleutelfiguren tussen de ouders en de basisschool. Ouders die aan de cursus deelnemen zijn ouders die weinig betrokken zijn op school, ouders die slechte ervaringen hebben op school, ouders die niet altijd weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en ouders met Nederlands als tweede taal. De actieve deelname van ouders op school kan drempelverlagend werken en daarmee de onderwijskansen van kinderen met een (mogelijke) ontwikkelingsachterstand vergroten.

Door ouders actief te betrekken bij de school van hun kinderen kunnen drempels worden verlaagd die anders de onderwijskansen van kinderen met (mogelijke) ontwikkelingsachterstanden zouden beperken. Ouderparticipatie biedt ouders de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier deel te nemen aan activiteiten op school. Daarmee zijn zij beter betrokken bij het onderwijs van hun kind, wat zorgt voor een goede verbinding tussen school en thuis.

Naast het bespreken van school-gerelateerde onderwerpen zoals, de nieuwsbrief van school, het lezen van rapporten, rapportgesprekken voeren en het helpen bij schoolactiviteiten, bieden de ouderparticipatie bijeenkomsten de basis voor een betere afstemming tussen de (voor)school en de thuissituatie.

Hoe we dat doen

De doelstellingen van Ouderparticipatie groepen:

 • Het verbeteren van de opvoedvaardigheden van de ouders.
 • Het versterken van de onderlinge relatie tussen ouder, kind en school.
 • Het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
 • Het voorbereiden van ouders op een vervolg richting participatie, vrijwilligerswerk en/of scholing.

In het jaar 2023 hebben de Sociale Werkers van Zorgdat de ouderparticipatiegroepen georganiseerd in drie wijken: Stadsdennen, Drielanden (tot aan de zomervakantie) en Stadsweiden (na de zomervakantie). De interesse in ouderparticipatie in de wijk Drielanden nam af. Dit kwam voornamelijk door de drukke agenda van de deelnemers. Daarnaast leverde het contact met basisscholen in deze wijk geen positieve resultaten op bij het werven van nieuwe deelnemers.

Er is besloten om na de zomervakantie een nieuwe groep te starten in de wijk Stadsweiden. Dit leverde al snel 10 deelnemers op, waaronder 2 vader. 

Het totale aantal ouders dat deelnam aan het ouderparticipatieaanbod in 2023 bedraagt 37 waarvan 35 moeders en 2 vaders. De ouders die deelnemen aan ouderparticipatiegroep in de wijk Stadsdennen komen vanuit nabijgelegen scholen: De Schakel, Dominicus Savio en Al-Islaah. Aan de ouderparticipatiegroep in de wijk Stadsweiden nemen ouders deel van de scholen: Het Baken, Alfons Ariens, Willem Alexander en De Springplank.

In 2023 heeft Ouderparticipatie een nieuwe naam gekregen, namelijk ‘Mama Groei Groep’, ofwel ‘Ouder Groei Groep’. Dit omdat deze nieuwe naam meer betekenis heeft voor de doelgroep.

Bij de ‘Ouder Groei Groep’ werken Sociaal Werkers met kwetsbare ouders, zoals ouders met psychische problemen, ouders met een verstandelijke beperking, nieuwkomers/asielzoekers, mantelzorgers en gezinnen met meervoudige problematiek. Vanwege hun kwetsbaarheid verkeren zij vaak in een sociaal isolement. Deelname aan de Ouder Groei Groep is voor hen één van de weinige activiteiten buiten het huis waar zijn aan deelnemen.

Sociaal Werkers signaleren ook dat er op de groep ouders zijn van tweede generatie die mogelijk laaggeletterd zijn. Zo is er tijdens het bespreken van bepaalde thema’s naar voren gekomen dat sommige ouders niet digitaal vaardig zijn. Dit belemmert hen in het ondersteunen van hun kinderen bij het voorbereiden van bijvoorbeeld spreekbeurten of boekbesprekingen. Sociaal Werkers bieden individuele ondersteuning en verwijzen deze ouders naar activiteiten in de bibliotheek waar ze hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Zo merken Sociaal Werkers op dat Ouder Groei Groep een zogenaamd ‘camouflage aanbod’ zou kunnen zijn voor het signaleren en werven van laaggeletterde ouders.

Verder zijn er in 2023 een aantal doorverwijzingen geweest. Zo zijn er vijf ouders door verwezen naar Taalhuis/Taalcafé voor taalles, twee ouders naar bibliotheek/VoorleesExpres, een ouder naar CJG en een ouder doet inmiddels vrijwilligerswerk. Twee ouders zijn inmiddels gestopt met Ouderparticipatie vanwege (betaald) werk.

Resultaten

 • Een zeer diverse groep ouders voert openhartige gesprekken over opvoeding en vindt steun bij elkaar.
 • Er zijn concrete stappen gezet om de betrokkenheid van vaders te vergroten. Vaak ligt de focus op moeders bij het bespreken van specifieke vraagstukken, maar nu wordt ook aandacht besteed aan de essentiële rol van vaders, die tot nu toe vaak over het hoofd werd gezien.
 • Tijdens de bijeenkomsten wordt onder andere gesproken over de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd, over de positie van ouders t.o.v. school en over de ontwikkeling van kinderen. Ook wordt er af en toe een gastles georganiseerd door externe partijen, zoals kinder-EHBO, brandweer, IB-er, kindertherapie, Pactum, GGD, CJG, JOGG Harderwijk, enz.  Er worden thema’s aangesneden die normaal gesproken onbesproken blijven, maar die veel ouders bezighouden. Zoals het omgaan met negatieve beeldvorming en taboe-onderwerpen. Bijvoorbeeld: hoe wordt het thema ‘lentekriebels’ behandeld in de klas van mijn kind of hoe pak je seksuele opvoeding aan.
 • Ouders hebben vragen geuit waarvoor ze warm zijn doorverwezen naar formele hulp of waarvoor het CJG al een vervolgaanbod heeft ontwikkeld, zoals begeleiding bij het omgaan met pubers.
 • De netwerken van de ouders zijn uitgebreid, waardoor er een breder ondersteunend systeem is ontstaan.

AZC Taalstimulering

De Sociaal Werkers van Zorgdat zijn ook actief op het AZC. Wij bieden drie soorten groepswerk aan vanuit Zorgdat.  

Ouder & Kind

 • Samenspel: op het AZC is peuterspeelzaal ’t Vlindertje. Zorgdat en CJG werken in Harderwijk erg prettig samen. We hopen tijdelijke bewoners mee te nemen in het aanbod van Zorgdat in Harderwijk. Zodoende zijn er meerdere groepen gestart. Wekelijks draait er een Samenspel groep voor ouders met kinderen van 0 tot 2 jaar.  
 • Ouder-kind: er is tweewekelijks een Ouderkind-groep in samenwerking met SKH waar ouders en kinderen tussen de 2-4 jaar komen. Vanuit de peuterspeelzaal biedt de leidster in samenwerking met de Sociaal Werker van Zorgdat activiteiten aan voor de kinderen. De Sociaal Werker ondersteunt de ouders met hun rol bij de uitvoering van de activiteiten.  

Voorbeelden van thema’s van de Ouder-Kindgroep zijn: tanden poetsen, feestdagen (Zoals Sint Maarten, Koningsdag, Pasen etc.) slapen, kleding etc.  

Oudergroep

Eenmaal per week is er een oudergroep voor ouders van de peuterspeelzaal. Op een ontspannen wijze komen diverse onderwerpen aan bod die gaan over opvoeding, onderwijs, cultuur en actualiteiten. Zo is er onderling contact en geven ze elkaar tips en tools. Ze leven met elkaar mee bij geboorten, verhuizing en andere levensgebeurtenissen. Er wordt Nederlands gesproken maar ook veel in Arabisch en Engels vertaald. Zo nodig wordt Google Translate ingezet om elkaar beter te begrijpen. Naast deze moeders zijn er meer vrouwen aanwezig met kinderen in het thuisland, zwangere moeders en moeders met baby’s die graag actief willen leren en praten in het Nederlands. Ook komt er één vrouw die zelf geen kinderen heeft maar wel sleutelfiguur is binnen het AZC. Via haar komen anderen binnen.

Afkomst

Het merendeel van de moeders en kinderen is afkomstig uit Syrië. De andere moeders kwamen uit Soedan, Eritrea, Nigeria, Oekraïne, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Iran, Somalië, Venezuela, Libanon en andere landen. Door verhuizing tussen AZC’s, het ontvangen van status of terugkeer is de doorstroom en de samenstelling van de groep zeer wisselend.  

Resultaten

 • In 2023 hebben er in totaal 56 gezinnen meegedaan met onze activiteiten.
 • 23 moeders hebben aan de oudergroep deelgenomen.
 • 14 moeders hebben met hun kind tot 2 jaar deelgenomen aan de moeder-kind groep (CJG).
 • Aan de ouder-kind groep (SKH) hebben 19 moeders deelgenomen met hun kinderen.

Mini Huttenfeest

In de laatste week van de zomervakantie werd het Mini Huttenfeest georganiseerd. Dit werd gedaan door 12 organisaties: Prokino, SKH, GGD-logopedie, Brandweer, Eigen en Wijzer, Doomijn, Careander, Cultuurkust, CJG, Ga! Harderwijjk, Bibliotheek NW Veluwe en Ziezo!

Met het opbouwen en de begeleiding van activiteiten hielpen 5 vrijwilligers mee, evenals een aantal oudere kinderen van KDV Prokino. Er was ruime belangstelling van jonge ouders en hun kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. In totaal zijn er 400 bezoekers geweest. De activiteiten zijn tevens een mooie gelegenheid voor laagdrempelige voorlichting.

Doorverwijzingen

Taalstimulering werkt samen met verschillende netwerkpartners als CJG en SKH. Daarnaast komen er veel deelnemers bij ons via doorverwijzingen van de volgende partners:

 • Stimenz   
 • Bibliotheek  
 • Voorleesexpress  
 • Financieel Trefpunt  
 • Servicepunt Vrijwilligerswerk  
 • Cultuurkust  
 • Taalles 
 • Logopedist
 • Pactum

04. Buurtsport & Kinderwerk

Buurtsport & Kinderwerk

De Sociaal Werker Kinderwerk is vooral actief rondom ondersteuning en facilitering van buurtbewoners die als vrijwilliger kinderwerk aanbieden in de wijk. Daarmee is hij of zij is onderdeel van het Opbouwwerk met een focus op kind en gezin.

Er zijn in Harderwijk op meerdere locaties clubs door vrijwilligers gestart voor kinderen in de wijk. Deze vrijwilligers zijn over het algemeen goed in staat om een kinderclub vorm te geven en kinderen een fijn moment te bezorgen. Toch is er behoefte aan coördinatie en ondersteuning. 

Lees verder op de website

 

Beoogde maatschappelijke effecten

Bosbox

Bij sommige activiteiten maken wij gebruik van een Bosbox. Dit is een mobiele kast met sport- en spelmiddelen waarmee activiteiten georganiseerd kunnen worden. Door een Bosbox te starten was er behalve iets leuks voor de kinderen ook de mogelijkheid om waar te nemen hoe kinderen met elkaar omgaan en hoe de dynamiek binnen de groepen is. Die kennis gebruiken we ook voor andere welzijnsactiviteiten gericht op kinderen/jongeren (bijv. Opbouwwerk, Jongerenwerk). Waar het kinderwerk niet doorging, is dit opgevangen in de vorm van Buurtsportwerk.

PC Boutenslaan

In 2021 en 2022 hebben we een goede basis kunnen leggen om de dynamiek tussen kinderen in de wijk te verbeteren. In 2023 hebben we daarop verder kunnen bouwen. Het blijft echter een wijk waarin hulpvragen blijven ontstaan. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan individuele casuïstiek. Ook kwamen er in 2022  signalen vanuit de hechte groep kinderen die deelnemen aan de Bosbox over pestgedrag van oudere jongens (middelbare schoolleeftijd). Er zijn toen afspraken gemaakt met de kinderen en hun ouders. Daarnaast hebben we een collega van het Jongerenwerk ingeschakeld en de wijkagent gevraagd om af en toe het speelveld in zijn rondje mee te nemen.

In 2023 hebben we minder problematiek gezien, was er minder overlast en meer samenhang. De groep deelnemers is al sinds 2021 in de basis hetzelfde, dus de kinderen kennen elkaar inmiddels goed. Er is een goede vriendschap ontstaan tussen hen en dat zorgt voor een sfeer die in de basis altijd fijn is. Daarom heeft de Buurtsportcoach in 2023 de focus gelegd op het in contact brengen van deze jongens met het Jongerenwerk van Zorgdat en ook met jongens uit andere wijken. De mix die daardoor ontstaat is leuk om te zien.

Flevoweg

Aan de Flevoweg is de problematiek sterk verminderd. Dit is een goed voorbeeld van het werken op projectbasis. We zijn hier Buurtsportwerk in gaan zitten naar aanleiding van een overlast signaal. Dit werd veroorzaakt door jongeren waardoor het speelveld niet meer te gebruiken was door kinderen. De buurt heeft aangegeven minder tot nauwelijks meer overlast te ervaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in de loop van 2023 de keuze hebben gemaakt om het Buurtsportwerk aan de Flevoweg af te ronden, zodat we de focus kunnen verleggen naar andere plekken in de stad.

Van Hall-laan

Oktober 2022
Buurtonderzoek gedaan en gezicht laten zien. Vertrouwen opgebouwd bij bewoners.

November 2022 t/m januari 2023
We hebben activiteiten opgezet en een deelnemersgroep opgebouwd. Die bestaat uit een mix van kinderen uit doelgroep-wijken.

Februari 2023 t/m zomervakantie 2023
Vanuit de in het najaar van 2022 gelegde basis zijn we invloed gaan uitoefenen:

 • Opvoedende rol.
 • Verbindende rol.
 • Jongeren verbinden aan het jongerenwerk.

September 2023 t/m december 2023

 • Het versterken van de connectie met Jongerenwerk.
 • Meer focus op kennismaking met kinderen uit andere doelgroep-wijken.

De Buurtsportcoach is zelf in de voorgaande jaren actief geweest aan de Goeman Borgesiuslaan, waardoor hij veel van de kinderen daar kent. Het ligt dichtbij de Van Hall-laan, waardoor een aantal doelgroep-kinderen die hier wonen, na uitnodiging ervoor kiezen om wekelijks naar de Bosbox aan de Van Hall-laan te komen.

 

Goeman Borgesiuslaan

Er zijn drie vrijwilligers actief die tijdens de feestdagen wat leuks organiseren voor de kinderen:

 • Pasen: Paaseieren zoeken – 50 kinderen.
 • Sint Maarten: lampionnentocht – 20 kinderen.
 • Sinterklaas: schoen zetten – 30 kinderen.
 • Kerst: buiten bij de vuurkorf marshmallows roosteren en chocomel drinken – 15 kinderen en 10 ouders.

ActiviteitAantal deelnemers
PC Boutenslaan (Stadsdennen)Gemiddeld 10 tot 15 kinderen per week.
Van Hall-laan (Tweelingstad)Tussen de 10 en 30 kinderen per week (gemiddeld zo’n 15).
Flevoweg (Zeebuurt)10 tot 20 kinderen per week.
EvenementenHuttenfeest: 300 kinderen.
Toeleiding volwassenen naar sport/cultuur (Volwassenen fonds)8
Toeleiding jeugd naar sport/cultuur (Jeugdsportfonds)281
Toeleiding zwemles (Zwemfonds)107

Huttenfeest

In 2023 is er weer een Huttenfeest georganiseerd. Dit evenement vond plaats op de gemeentewerf aan de Rietmeen met ongeveer 300 kinderen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met de Rietmeen, GA! Harderwijk, Cultuurkust, de Popschool en Nakama Gym. Ook Camping FF Weg is dit jaar in de organisatie weer ondersteund door de Buurtsportcoach.

Het doel van het Huttenfeest is om ook de kinderen die niet op vakantie gaan een leuke week te laten beleven voordat school weer begint. Het is niet zo dat enkel deze kinderen komen, iedereen is namelijk welkom. In onze werving zetten wij wel gericht in op kinderen uit gezinnen waar financieel weinig ruimte is en die dus niet op vakantie gaan. Een extra doel is ook om de kinderen weer eens even de handen uit de mouwen te laten steken. Steeds meer en op steeds jongere leeftijd wordt er gegamed maar op het Huttenfeest leren ze omgaan met hamers, zagen, spijkers, pallets, splinters en noem maar op!

Jeugdfonds

Sport en Cultuur

Zorgdat is voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur (hierna te noemen JFSC) het lokale aanspreekpunt in Harderwijk voor alle intermediairs en andere professionals die te maken hebben met dit fonds. Zorgdat denkt mee met het JFSC en de gemeente. Zorgdat is de schakel tussen fonds, gemeente, school, sportaanbieder en ouders. Het Jeugdfonds creëert kansen voor kinderen van 0 tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, of lessen op gebied van kunst of cultuur kunnen volgen.

In 2023 zijn 281 kinderen uit Harderwijk via het Jeugdfonds gaan sporten. Daarvan waren er 107 voor zwemles en 174 voor reguliere sporten.

Zwemfonds

Naast het JFSC is er in Harderwijk het Zwemfonds. Dit fonds is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar waarvan de ouders geen zwemles kunnen betalen. Het is een druk jaar geweest voor het Zwemfonds. Er werden namelijk 107 kinderen aangemeld en dat is 2,5 keer zoveel als het voorgaande jaar. Al deze kinderen zijn via de Buurtsportcoach van Zorgdat bij zwemles terecht gekomen. De Buurtsportcoach doet extra controle, behoudt het overzicht en springt in waar nodig.

Volwassenen begeleiden naar sport

Ook in 2023 heeft de Buurtsportcoach zich weer gericht op het Volwassenenfonds. Voor sommige volwassenen is het moeilijk om te starten met bewegen of naar een culturele activiteit te gaan. Ze weten niet waar ze moeten beginnen en wie hen kan helpen. De Buurtsportcoach voor volwassenen kan deze groep inwoners ondersteunen in hun zoektocht. Vanuit de “tijdelijke financiële ondersteuning voor sport en cultuur”, kan vervolgens een financiële bijdrage worden gedaan. Hier is nog niet veel aandacht voor dus de aanmeldingen komen langzaam binnen. In 2023 zijn er wederom 8 volwassenen aangesloten bij sportieve en culturele activiteiten.

05. Jongerenwerk

Jongerenwerk

Jongerenwerk kent een diversiteit aan preventief maatwerk om jongeren tussen de 12 en 27 jaar te ondersteunen. 

De Jongerenwerkers zijn actief op straat, in scholen en bij het Talenthouse zelf. Vindplaatsgericht werken is één van de pijlers. Jongerenwerkers zijn daar waar de jongeren ook zijn. We zoeken de jongeren op en proberen ervoor te zorgen dat het goed met ze gaat. Het is onze kracht om te kijken naar de talenten van de jongeren.

Lees verder op de website

 

Beoogde maatschappelijk effecten

Inhoudelijke informatie

Talenthouse

Het jongerencentrum waar Jongerenwerkers de jeugd ontvangen, tijdens inloopmomenten en activiteiten of voor een gesprek.

De inloop wordt uitgevoerd door 2 Jongerenwerkers en waar mogelijk een stagiaire. Tijdens de inloop lag de focus dit jaar op 3 onderdelen:

 • Ontspanning en ontmoeting
  De inloop biedt jongeren gelegenheid tot ontspanning en ontmoeting. Voor jongeren is het contact met leeftijdsgenoten van groot belang omdat het jongeren helpt in het volwassen worden, het zich kunnen losmaken van hun ouders en geleidelijk een plekje kunnen veroveren in de samenleving. Voorwaarde is wel dat de sfeer en omgangsvormen binnen de inloop goed moeten zijn.
 • Vorming
  Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin zij datgene moeten kunnen leren wat zij nodig hebben om later als volwassene goed te kunnen functioneren in de samenleving. De inloop draagt daaraan bij omdat dit een leeromgeving is voor hen. De inloop is vooral van belang voor jongeren die geen gebruik maken van alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding waarbij begeleiding aanwezig is. We richten ons ook op de moeilijk bereikbare en lastig te motiveren jongeren. 
 • Gedragsverandering
  De inloopt draagt bij aan het verminderen en voorkomen van overlast. Het biedt jongeren de ruimte om ergens te zijn en maakt hen bewust van de gevolgen van hun gedrag.

In het contact met jongeren van de inloop onderscheiden we drie methodische stappen. Deze stappen zijn:
1. contact leggen.
2. behoefte peilen en signaleren.
3. perspectief bieden.

Individuele veerkracht - Doorbraak

Jongeren die vast lopen kunnen terecht bij Doorbraak. Doorbraak is een methode die van oudsher al gebruikt wordt om vroegtijdige schoolverlaters of thuiszitters op te zoeken. Deze manier van werken is uitgebreid naar een stuk individuele begeleiding. We bieden jongeren een plek om te mogen zijn wie ze zijn en sluiten aan bij de wensen die ze hebben. We zijn generalisten en weten van alles voldoende af om een jongere een duwtje in de rug te geven. Het is onze kracht om vanuit de presentiebenadering te werken.

We werken nauw samen met de partners die er zijn in Harderwijk. We nemen deel aan verschillende ’16-27′ overleggen waarin we steeds opnieuw zoeken naar de beste manier van samenwerken. We spreken het voorveld waaronder wij vallen aan waardoor niet direct duurdere ingeschakeld hoeft te worden. 

Naast Doorbraak voor de complexe vraagstukken komen er ook enkelvoudige vragen binnen. Hierbij valt te denken aan ondersteuning bij het maken van een CV of het aanvragen van studiefinanciering. 

Straathoekwerk

Straathoekwerk is een laagdrempelige manier om met groepen in contact te zijn en sociale ontwikkeling te stimuleren. Op straat weten wij wat er speelt en waar mogelijke problemen zich afspelen. We zijn actief aanwezig en ook hier leggen we laagdrempelig contact. We hebben het afgelopen jaar meerdere keren activiteiten georganiseerd waar jongeren kosteloos bij aan konden sluiten. Denk aan een goed bezochte iftar, FIFA-toernooien, schaatsen en voetbaltoernooien. Daarbij werken we nauw samen met onze partners in het doen van activiteiten.

In 2023 zijn onze Straathoekmedewerkers getraind in het concept “Straatcontact”. Straatcontact is gespecialiseerd in jeugdgroepen, ketenaanpak en vraagstukken op het gebied van jeugd. Straatcontact is uniek vanwege enkele zelfontwikkelde methodieken die de samenwerking bevorderen en die gebruik maken van de groepswerking van een jeugdgroep. Door Straatcontact is er ook een mooie samenwerking met de gemeente (als regiehouder), politie en boa’s. Hierdoor is een nauwere samenwerking tot stand gekomen.

Inschools jongerenwerk

In drie van de vier middelbare scholen zijn wij actief als Inschools Jongerenwerk. We leggen laagdrempelig contact met jongeren en hebben een nauwe samenwerking met de zorgteams. Jongeren worden aangemeld en onze Inschools Jongerenwerker legt contact met deze jongere, dit kan op verschillende manieren. Je kunt hierbij denken aan een rondje lopen buiten de school, in de pauze een praatje maken of op afspraak de jongeren spreken. Er voor deze doelgroep zijn, in zowel goede als minder goede tijden, is onze kracht.

Online jongerenwerk

Het Jongerenwerk beweegt mee in de beleefwereld van de jongere en is actief en benaderbaar via sociale media. Naast een Talenthouse account, hebben een aantal Jongerenwerkers ook een eigen werkaccount op Instagram. Hierdoor zijn ze gemakkelijk en laagdrempelig te benaderen. Daarnaast informeren ze via deze weg de jongeren over maatschappelijke thema’s als suïcide-preventie, pesten of de verkiezingen. Jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan (online) activiteiten en geïnformeerd over bijvoorbeeld de inlooptijden van het Talenthouse. 

Talenthouse – jongerencentrum

Inloopmomenten

In 2023 konden jongeren uit Harderwijk op verschillende dagen terecht bij het Talenthouse, zowel in de middag als in de avond. Tijdens de inloopmomenten waren er diverse activiteiten zoals 6x een kookactiviteiten, een barbecue, een FIFA-toernooi etc. Gemiddeld hebben er ongeveer 15 jongeren deelgenomen per activiteit.

Drempeloverschrijdingen:

 • Maandag: 101
 • Dinsdag: 106
 • Woensdag: 625
 • Donderdag: 125
 • Vrijdag: 354

TOTAAL: 1311

De muziekstudio is 271 keer gebruikt door jongeren.

 

Foto: handhaving en Jongerenwerker spelen FIFA tijdens inloop.

Activiteiten in de wijk

Het Jongerenwerk organiseert vraaggericht kleine sportevenementen samen met jongeren in de wijk. In 2023 was dit in de wijk Stadsdennen. Dit was in samenwerking met GA! Harderwijk, Beweeg naar Toekomst en Move On. Er hebben ruim 30 jongeren deelgenomen aan het evenement. Daarnaast waren en nog enkele tientallen kinderen en jongeren die kwamen kijken.

Aan de Van Hall-laan vindt samenwerking plaats tussen de Buurtsportcoach en de Straathoekwerker. Door hun inzet komen nu ook meer jongeren bij de inloop van Talenthouse.

In 2023 hebben we ook een voetbalactiviteit georganiseerd in samenwerking met GA! Harderwijk in Stadsweide. Er hebben ruim 40 jongeren deelgenomen.

Foto: Jongerenwerker Carlos in een geleend GA! vest tijdens een sportactiviteit. 

Overige activiteiten

In het jaar 2023 in de maand september zijn wij met een groep van 10 jongeren naar een voetbalwedstrijd geweest van FC Utrecht. Dit zijn jongeren die wij kennen vanuit het straathoekwerk en uit activiteiten in de wijken.

Spreekuur in de wijk Drielanden
Wekelijks organiseert de wijkagent van Drielanden spreekuur in het wijkontmoetingscentrum. De Jongerenwerkers zijn van 13:00 tot 14:00 uur aanwezig. Tijdens het spreekuur zijn de buurtbewoners welkom om te bespreken waar zij tegen aanlopen. Op die manier kunnen wij de bezoekers ondersteunen en zijn we meer zichtbaar in de wijk Drielanden.

Verbindingsavond jeugd en buurtbewoners
Samen met de wijkagent Fenna hebben wij op 27 december een verbindingsavond georganiseerd bij Talenthouse. De buurtbewoners en jongeren hebben samen pizza gebakken en zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben meer begrip gekregen voor elkaar. In totaal waren er 15 jongeren en 8 bewoners.

Foto: jong en oud ontmoeten elkaar tijdens de verbindingsavond. 

Individuele veerkracht

Wat we doen

Welzijnswerk gaat over verbinden binnen groepsprocessen. Dit geldt ook voor het jongerenwerk. Toch zijn er steeds vaker jongeren die erg veel baat hebben bij enige vorm van individuele begeleiding. Maar ook vroegtijdig schoolverlaters en studenten met problematiek ondersteunen wij vaak binnen het Talenthouse. Hiervoor werken wij samen met scholen, het CJG of de 2e lijnszorg. Daarnaast zien wij steeds vaker tieners van 13, 14 of 15 jaar die vastlopen in onderwijs, gezin en maatschappij. Onder het versterken individuele veerkracht valt:

 1. Ondersteuning op maat
 2. Onderwijs ondersteuning

Ondersteuning op maat

Binnen ‘Versterken individuele Veerkracht’ zijn diverse werkvormen vanaf het najaar 2021 beter op elkaar afgestemd of samengevoegd. Aan de hand van de vraag van de jongere wordt het aanbod aangepast. Jongeren worden aangemeld via verschillende instanties zoals Meerinzicht, onderwijs, leerplicht of de jongeren melden zichzelf aan. Ook komen jongeren via het vindplaatsgericht werk terecht bij Jongerenwerkers voor individuele gesprekken. De groepsgerichte aanpak van welzijn wordt daarmee dus gecombineerd met de individuele aanpak. Het kennismakingsgesprek wordt door 2 Jongerenwerkers gevoerd. Er wordt gekeken welke werkvorm het beste past bij de vraag en wie het beste aansluit bij de jongere. In de praktijk blijkt dat het niet altijd vooraf goed in te schatten is of het om een kortdurende inzet gaat, of dat het veel tijdsintensiever zal zijn. De jongere wordt bij een passende werkvorm ondergebracht.

De werkvormen variëren in intensiteit.

 • Lichte ondersteuning, niveau 1
  Wanneer een jongere een enkelvoudige hulpvraag heeft, zijn een paar gesprekken voldoende als inzet. Deze vorm van ondersteuning kan goed gekoppeld worden aan huiswerkbegeleiding. 
 • Middel intensieve ondersteuning, niveau 2
  Wanneer de jongere wat meer vragen heeft die praktisch van aard zijn en bijvoorbeeld te maken hebben met werk of opleiding, bieden we middel-intensieve ondersteuning (Werk voor je Toekomst).
 • Intensieve ondersteuning, niveau 3
  Voor jongeren die vastgelopen zijn op meerdere levensdomeinen biedt het Talenthouse intensieve ondersteuning (Doorbraak). Deze vorm van begeleiding is voor jongeren van 16 tot 27 jaar. We bieden praktische ondersteuning en verwijzen waar nodig door naar passende hulpverlening. Als langdurig contact gewenst is kan dat vanuit de rol als Steunpilaar.

Jonge jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar die uitvallen krijgen een eigen passend aanbod in overleg met het CJG.

Onderwijsondersteuning

Wat we doen
In 2023 hebben meerdere jongeren gebruik gemaakt van onderwijsondersteuning. Het Talenthouse biedt de jongeren een plek waar zij hun huiswerk kunnen maken. De ondersteuning richt zich op het maken van planningen en het bieden van structuur. Het Talenthouse biedt geen vakinhoudelijke ondersteuning. Naast het faciliteren van een huiswerkplek vinden er ook periodiek gesprekken met de jongeren plaats, waarbij gekeken wordt naar het welzijn van de jongere en naar eventuele andere hulpvragen die zij hebben.

Hoe we dat doen
Het faciliteren van een rustige werkplek is het begin. Wekelijks wordt samen met de jongere gekeken in systemen zoals Magister, waar de meeste scholen mee werken. Zo worden de aanstaande huiswerkopdrachten en proefwerken geagendeerd. Op basis daarvan wordt een planning gemaakt met de jongere om mee aan de slag te gaan. Wanneer een jongere extra ondersteuning nodig heeft, zoals bijvoorbeeld het overhoren van de leerstof, wordt hier tijd voor gemaakt. Daarnaast worden verschillende leerstrategieën aangereikt, zodat de jongeren ook leren te leren.

Meetbaarheid
Het is niet bekend of jongeren cijfermatig vooruit gaan na deelname aan de onderwijsondersteuning van Talenthouse vanwege privacy redenen. Talenthouse heeft zelf geen inzage in de resultaten van de deelnemende jongeren. De jongeren die gebruik maken van de onderwijsondersteuning geven aan dat ze het als prettig ervaren en komen vaak meerdere schooljaren.

Resultaten 2023

 • In 2023 lag de focus voornamelijk op het normaliseren van hulp vragen. De overleggen 16-27 zorgen voor meer samenwerking met WMO-consulenten. Jongeren tussen de 18 en 27 die zich melden voor WMO-zorg worden eerder doorverwezen naar Doorbraak voor een individueel traject. Hiermee voorkomen we instroom naar de geïndiceerde zorg.
 • In 2023 zagen we relatief veel casussen waarbij contact leggen onmogelijk was. Het was lastig om jongeren actief in een traject te krijgen. Ze waren soms op zoek naar een pasklaar antwoord voor hun vraag, wat we niet altijd hadden. Dit zien we vooral bij jongeren die op zoek zijn naar huisvesting en/of onderdak. 
 • We hebben ervoor gekozen om de term Doorbraak weer te gaan gebruiken. Doorbraak staat ergens voor en is bekend bij de netwerkpartners.

In 2023 waren er 73 aanmeldingen waarvan 43 man, 27 vrouw, 3 overig. Verder liepen er nog 30 casussen door vanuit het voorgaande jaar. 

De meeste jongeren werden aangemeld door netwerkpartners (21), verschillende scholen (10), Meerinzicht (WMO, leerlingzaken, participatie) (15) of kwamen zelf of via eigen netwerk (13). 

30% van de aanmeldingen was 17 of jonger.
70% van de aanmeldingen was 18 jaar of ouder.

Individuele veerkrachtversterking

Leefgebieden (alleen van toepassing bij niveau 2 en 3)

Straathoekwerk

In 2023 zijn we in samenwerking met de gemeente, politie en handhaving gestart met de Plusminmee methode. Dit is een methode om bij jeugdgroepen in kaart te brengen hoe de groep is gedeeld. Namelijk welke positieve (plus) en negatieve (min) jongeren effect hebben binnen de jeugdgroep. Tevens ontstaat er een beeld van de meelopers en voor welk gedrag (plus of min) ze vatbaar zijn. Iedere jeugdgroep heeft positieve en negatieve kopstukken. Door het schetsen van het juiste beeld krijgen de lokale werkers inzicht over de groepswerking en de benodigde interventies. Dit Plusminmee methode is de basis voor de verdere aanpak van de jeugdgroep. Met dit inzicht kan er methodisch worden gewerkt rondom de jeugdgroep. Het doel van de aanpak is om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en een positieve gedragsverandering bij jongeren te bereiken.

Op onderstaande locaties is in 2023 extra inzet geweest. 

Sportveld Van Hall-laan - Wittenhagen

 • Reden extra inzet
  De focus lag uit het netwerk erg op de jongeren. Het doel is nu om aandacht te hebben voor de jongere jeugd. Preventief werken met de jeugd op de Van Hall-laan en deze kinderen in beeld te krijgen bij Buurtsportwerk en Jongerenwerk. 
 • Type inzet
  Er is na de zomer ingezet op sportactiviteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Op de woensdag en vrijdag is er een inloopavond voor jongeren in het Talenthouse georganiseerd.  
 • Samenwerking
  – Opbouwwerk en Buurtsportcoach Zorgdat
  – Wijkagent, politie en handhaving
  – Wijkmanager

Winkelcentrum Stadsdennen

 • Reden extra inzet:
  In de zomer van 2022 werd er door bewoners in en rondom het winkelcentrum Stadsdennen overlast ervaren door jongeren. Dit is en blijft een aandachtspunt voor de Straathoekwerkers.
 • Type inzet:
  Rondom het winkelcentrum verzamelen zich veel jongeren en de Jongerenwerker is daar wekelijks aanwezig geweest om in gesprek te gaan met de jongeren. 
 • Samenwerking:
  – Politie en handhaving
  – Wijkmanager

Hortuspark - Binnenstad

 • Reden extra inzet
  In de zomer van 2022 en 2023 werd er door bewoners in en rondom het Hortuspark overlast ervaren door jongeren. 
 • Type inzet
  Er is met wijkbewoners en de gemeente gekeken naar oplossingen. Daar is uitgekomen dat jongeren na 22:00 uur niet in het park mogen samenkomen. Naar aanleiding van die afspraak zijn Straathoekwerkers een aantal keer rond die tijd naar het park gegaan om de jongeren hieraan te herinneren. 
 • Samenwerking
  – Politie en handhaving
  – Wijkmanager

Sportveld Klaproospad - Stadsweiden

 • Reden extra inzet
  In de maanden voor oud en nieuw is er altijd aandacht voor dit stuk. Er trekken jongeren met vuurwerk door de wijk. 
 • Type inzet
  Bij het sportveld wordt er rondom de jaarwisseling veel overlast door de buurt ervaren. Straathoekwerkers gaan met de jongeren in gesprek over veiligheid en vuurwerk. Ze proberen hen te laten begrijpen dat anderen hier last van hebben. 
 • Samenwerking
  – Politie en handhaving
  – Wijkmanager

Inschools jongerenwerk

Inschools jongerenwerk - aantal leerlingen in beeld via school of netwerkpartner

Wat we doen

De Inschools Jongerenwerker is actief op RSG ’t Slingerbos, het Morgencollege en Mijnschool. Op deze scholen is de Jongerenwerker wekelijks een dagdeel aanwezig om jongeren laagdrempelig te ondersteunen, door te verwijzen naar passende (intensievere) ondersteuning en dat in een zo preventief mogelijk stadium. Daarnaast is de Jongerenwerker een luisterend oor voor jongeren die daar behoefte aan hebben.

Ook op het CCNV sluit de Inschools Jongerenwerker aan, maar in een minder intensieve samenwerking. Naast het werk wat de Inschools Jongerenwerker verricht op de scholen, sluiten de straathoekwerkers van Talenthouse ook wekelijks aan in de grote pauzes op RSG ’t Slingerbos, het Morgencollege en op Mijnschool. Hierdoor wordt de verbinding tussen de binnenschoolse en buitenschoolse wereld nog sterker. 

Hoe we dat doen

Via het Inschools Jongerenwerk worden jongeren doorverwezen onder meer naar onderwijsondersteuning en individuele ondersteuning binnen het Talenthouse. Daarnaast worden jongeren benaderd en uitgenodigd voor bijvoorbeeld de huiskamer of jongeren inloop. Ook begeleidt de Inschools Jongerenwerker een aantal jongeren inmiddels zelf. Hierbij ondersteunen de individueel begeleiders van Talenthouse waar nodig.

Resultaten

In 2023 zijn er 69 jongeren besproken met medewerkers van scholen en/of daadwerkelijk gesproken. Op iedere school is het aantal hulpvragen gestegen. Dit lijkt te komen doordat de samenwerking verbeterd is ten opzichte van eerdere jaren. Het Inschools Jongerenwerk heeft echt een vaste plek binnen de scholen gerkregen. Dit blijkt ook uit de tussentijdse evaluatie met diverse medewerkers binnen de scholen en met netwerkpartners (CJG en GA! Harderwijk). Er is een unanieme wens om het Inschools Jongerenwerk voort te zetten in 2024.

Pauze activiteiten

In 2023 zijn we gestart met 3 Jongerenwerkers en een stagiaire om meer zichtbaar te zijn in de pauze op de drie scholen. In de grote pauze bieden de Jongerenwerkers spelactiviteiten aan voor de jongeren. Dit zijn vooral gezelschapsspellen zoals verschillende kaartspellen, dammen en schaken. Door dit aanbod kunnen de Jongerenwerkers makkelijker in gesprek gaan met de jongeren. De meerwaarde hiervan is dat Jongerenwerkers de jongeren op veel verschillende plekken ontmoeten (school, straat, online, Talenthouse). Tegelijkertijd kunnen Jongerenwerkers door hun zichtbare aanwezigheid binnen de school ook meer jongeren bereiken en eerder ondersteunen. Daarnaast draagt het bij aan een positief pedagogisch klimaat.

Tijdens de pauzes op de scholen zien en spreken de jongerenwerkers gemiddeld 25 jongeren per keer, zowel individueel als in groepsverband.

ZAT leerlingen

ZAT leerlingen zijn complexe casussen waarbij een multidisciplinair zorg- en adviesteam wordt opgezet om ernstige problematiek te voorkomen of verhelpen. De Inschools Jongerenwerker is bij twee scholen actief geweest bij een aantal casussen:

 • Morgencollege: 6 leerlingen
 • CCNV: 17 leerlingen

Thema’s & ZRM

De thema’s van de hulpvragen zijn in het onderstaande overzicht te zien. Het totaal aantal thema’s is hoger dan het aantal jongeren dat besproken en/of gesproken is (69 jongeren). Dit komt omdat jongeren vaak op meerdere leefgebieden hulpvragen en/of uitdagingen ondervinden.

Het valt op dat veruit de meeste hulpvragen school-gerelateerd zijn (zie ‘werk en opleiding’). Dit is verklaarbaar vanwege de weg waarlangs jongeren binnenkomen. Jongeren die het lastig hebben op school (waarvan de resultaten tegenvallen) vallen meer op en komen op die manier in beeld bij de zorgteams van de scholen. Onderstaande is ingevuld aan de hand van de Zelfredzaamheid- Matrix (ZRM).

Thema's inschools jongerenwerk

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Online jongerenwerk

Naast regelmatige posts worden er dagelijks ‘verhalen’ op Instagram geplaatst door de Jongerenwerkers. De meeste reacties komen op de accounts van de Jongerenwerkers zelf. Jongeren nemen eerder contact op met de individu dat ze kennen dan dat ze een DM (Direct Message) sturen naar het Talenthouse-account. Er wordt dus zoveel mogelijk over en weer gedeeld om een breed bereik te genereren. 

Youthspot
Naast het reguliere online jongerenwerk is eind 2023 Youthspot gelanceerd. Youthspot is een laagdrempelige en anonieme online tool. Jongeren kunnen hier zelf op basis van leeftijd en onderwerpen in een paar clicks handige tips en adviezen aangereikt krijgen. Ze worden dan ook meteen doorverwezen naar lokale organisaties. Momenteel staan er 15 partners genoemd waarbij jongeren terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. 

Ga naar Youthspot

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

MDT kende 3 pijlers: talentonwikkeling, ontmoeting en iets doen voor een ander en de samenleving. 

In 2023 zijn 52 jongeren gestart met een MDT-traject. Daarvan hebben er 28 de volledige 90 uur afgerond. 22 jongeren zijn in de eerste helft van het traject gestopt, vooral wegens gebrek aan motivatie of verkeerde inschatting van de tijdsinvestering. 

5 jongeren zijn terug naar school gegaan, hebben een baan of stageplek gevonden. 7 anderen zijn vanuit AZC Harderwijk verhuisd naar een andere stad. Een groot deel van de deelnemers waren afkomstig van het AZC Harderwijk, waarmee een bijzonder positieve samenwerking ontstond. 

MAS – Maatschappelijke Stage

Wat we doen
De MAS is een kans voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs om op jonge leeftijd kennis te maken met een vrijwillige inzet voor de samenleving, door middel van vrijwilligerswerk.

Hoe we dat doen
Jongeren gebruiken de MAS tegelijkertijd om te ontdekken wat zij leuk vinden voor hun toekomst. De stagemakelaar heeft contact onderhouden met zowel de jongeren als de vrijwilligersorganisaties. Ook het contact met de scholen is geprobeerd warm te houden, maar dit blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. Ook denkt de makelaar mee in het creëren van leuke stages en het aanvullen van de MAS4You website.

Beoogde effecten

 • Het kan voor de maatschappelijke organisaties nieuwe vrijwilligers opleveren, omdat leerlingen na hun verplichte inzet kunnen blijven. Ook mensen uit hun netwerk kunnen zich als nieuwe vrijwilligers melden.
 • Jongeren ontwikkelen door de stage burgerschapsvaardigheden. Met deze kennis en ervaring is de kans groter dat zij later vrijwilligerswerk gaan doen.

06. Wonen & de Wijk

Wonen & de wijk

Fijn wonen in een prettige leefomgeving, dat is voor iedereen wenselijk.

Zorgdat zet Opbouwwerkers in die in de wijk actief zijn. Zij ondersteunen inwoners en initiatieven ten behoeve van de leefbaarheid. Komen buurtbewoners er samen niet uit, dan kan Buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Voor gezinnen die wat steun nodig hebben is er het Steunouder project. Zo is er in de wijk een breed netwerk en wordt ondersteuning geboden waar nodig. 

Beoogde maatschappelijke effecten

Opbouwwerk

Het Opbouwwerk is een methodiek in het welzijnswerk waarmee wij maatschappelijke participatie van inwoners stimuleren. De Opbouwwerker ziet het als zijn/haar taak inwoners te activeren, motiveren en stimuleren tot het participeren in de eigen woon- en leefomgeving. Het Opbouwwerk is beschikbaar voor alle inwoners in Harderwijk en Hierden. Hierbij richt het Opbouwwerk zich onder andere op inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Eén van de kernwaarden hierbij is empowerment; op zoek gaan naar de kracht en kwaliteiten bij mensen. We zetten erop in om deze daar waar mogelijk te versterken. 

Lees verder op de website

Outreachend aanspreekpunt

Het Opbouwwerk voorziet elke wijk van een vast en laagdrempelig aanspreekpunt. Het Opbouwwerk onderscheidt en kenmerkt zich door ‘present’ en ‘outreachend’ het gezicht te zijn voor mensen in de buurt of wijk. Samen met het lokale netwerk worden de talenten en kwaliteiten van mensen versterkt. Zo kunnen zij zich inzetten in buurten en wijken. Zorgdat heeft hierin een verbindende rol. Bestaande buurt- en wijkplatforms worden ondersteund. Nieuwe wensen en ideeën worden aangemoedigd, zodat er nieuwe initiatieven ontstaan.

Ondersteunend aan inwoners

Samen met de wijkmanagers van de gemeente faciliteren en ondersteunen de Opbouwwerkers de inwoners. Degene die actief willen en kunnen bijdragen aan de woon- en leefomgeving worden aangemoedigd. 

Daarnaast is er in het contact met de inwoner altijd aandacht voor de andere leefgebieden. Dit doen we vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Daarmee worden verbindingen gelegd die aansluiten op de wensen en behoefte van de individu. Door dit integraal te doen en samen te werken met aandere partners, is het Opbouwwerk in staat om bij te dragen aan de leefbaarheid in de wijk én het welzijn van de inwoners.

Ondersteunend aan initiatieven

De Opbouwwerkers ondersteunen bestaande wijkplatforms en buurtteams in de wijken van onze stad. Daarnaast stimuleren zij nieuwe en potentiele buurtinitiatieven. Het activeren, motiveren en stimuleren van deze wijkplatforms is een proces van langere duur. De inzet en ondersteuning die nodig is, is afhankelijk van het platform. Het uiteindelijk doel is dat het platform zelfstandig functioneert en de Opbouwwerker alleen invliegt wanneer dat gewenst is.

Signalerend

De Opbouwwerkers hebben een signalerende functie in de wijken. Vanuit die rol werken ze samen met andere Sociaal Werkers van Zorgdat en diverse netwerkpartners. De samenwerking tussen het Jongerenwerk en Opbouwwerk is met name gericht op het verminderen van overlastsituaties. Samen kan gezocht worden naar mogelijkheden om de buurt erbij te betrekken. Als er in een wijk behoefte is aan sportactiviteiten, wordt de Buurtsportcoach ingeschakeld. Voor andere signalen is er afstemming met andere partners (bijvoorbeeld politie en woningcorporatie). Maatschappelijke partners komen elkaar ook tegen bij de wijk-overleggen en wijkplatforms.

Verbindend aanspreekpunt

De Opbouwwerkers zijn een toegankelijk aanspreekpunt voor buurtbewoners. De gesprekken worden bijvoorbeeld op straat en bij de mensen thuis gevoerd. Het Opbouwwerk vervult hiermee een preventieve rol en richt zich op drie strategieën.

1. Het stimuleren van verbindingen tussen individuen.
2. Het opbouwen van relaties tussen individuele bewoners en lokale netwerken.
3. Het verbinden van lokale netwerken en initiatieven aan instanties en bijbehorend beleid. 

Harderwijker Krachtteam

Het HK-team is onderdeel van het Opbouwwerk en bestaat uit een maatschappelijk werker van Stimenz en een Opbouwwerker van Zorgdat. Het HK-team is erop gericht om mensen vroegtijdig in hun eigen woon- en leefomgeving te bereiken en om daar problemen aan te pakken. Vanuit de samenwerking Opbouwwerk en maatschappelijk werk pakken wij problemen aan in samenspraak met de buurt. Naast Zorgdat en Stimenz wordt er regelmatig samengewerkt met de wijkmanagers en beleidsadviseurs van de gemeente, woningcorporaties, hulpverlening, GGZ, zorg, politie en handhaving. De praktijk laat verder zien dat, ondanks dat een casus afgesloten is, er contact blijft bestaan met het HK-team. Deze inzet is preventief van aard en bedoeld om deze groep mensen niet terug te laten vallen in oud gedrag, maar juist vooruit te brengen door mee te kunnen doen in de Harderwijkse samenleving.

Resultaten 2023

In 2023 zijn er 57 individuele casussen behandeld vanuit het Opbouwwerk.

Het HK-team bood ondersteuning in 95 casussen.

Er waren 59 projecten in wijken waar Sociaal Werkers bij betrokken waren.

Opbouwwerk – Opschoondag

OpschoondagAantal initiatievenAantal deelnemers
Binnenstad39
Zeebuurt1524
Stadsdennen733
Stadsweiden549
Tweelingstad533
Drielanden834
Hierden315
Slingerbos12
Buitengebied11
Locatie onbekend22
Totaal50202

Opbouwwerk – Burendag

BurendagAantal initiatievenThema’s
Binnenstad2Groen en Saamhorigheid
Waterfront1Spel en BBQ
Zeebuurt4Rommelroute en BBQ
Stadsdennen5Klussen en Saamhorigheid
Stadsweiden7BBQ, Spel, Saamhorigheid en Veiligheid
Tweelingstad1Rommelmarkt en Spel
Frankrijk3BBQ, Spel en Saamhorigheid
Drielanden6Groen en Saamhorigheid
Buitengebied2Klussen en Saamhorigheid
Totaal31

Beweeg over -of tik op- de markers voor meer informatie.

 

1

Onbekend

Individueel: –
Projecten: 26
HK-team: 15

2

Buitengebied

Individueel: 1
Projecten: –
HK-team: 2

3

Hierden

Individueel: –
Projecten: 1
HK-team: –

4

Frankrijk

Individueel: 5
Projecten: 6
HK-team: 3

5

Tweelingstad

Individueel: 10
Projecten: 6
HK-team: 24

6

Stadsdennen

Individueel: 5
Projecten: 8
HK-team: 8

7

Zeebuurt

Individueel: –
Projecten: 4
HK-team: 6

8

Waterfront

Individueel: –
Projecten: –
HK-team: 1

9

Binnenstad

Individueel: –
Projecten: 2
HK-team: 2

10

Friese Gracht

Individueel: –
Projecten: 1
HK-team: 1

11

Stationsomgeving

Individueel: 2
Projecten: –
HK-team: 5

12

Stadsweiden

Individueel: 29
Projecten: 5
HK-team: 18

13

Drielanden

Individueel: 5
Projecten: –
HK-team: 9

Buurtbemiddeling

Lees verder op de website

 

Bemiddelen

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die spelen tussen buren of buurtgenoten. Samen met vrijwillige bemiddelaars wordt er gezocht naar een oplossing. Buurtbemiddeling heeft als belangrijkste doel om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren. Wanneer buren met elkaar in gesprek gaan, kan er er veel ruis in de communicatie weggenomen worden. Vaak is dit voldoende om het conflict op te lossen.

Coachen

Als een gesprek met de andere partij niet mogelijk is, of er geen oplossing voor het probleem gevonden kan worden, wordt coaching als alternatief aangeboden. Ook kan het Harderwijker Krachtteam worden ingezet. Zij kunnen ter plaatse op de problematiek af gaan, waardoor er nogmaals kans is om het conflict op te lossen.

Preventie

Het inzetten van Buurtbemiddeling binnen Opbouwwerk en het HK-team. Het juiste moment om Buurtbemiddelaars in te zetten is wanneer er sprake is van een licht conflict of ergernis met buren. 

Buren zijn dan nog in staat, om onder begeleiding van de vrijwillige Buurtbemiddelaars, afspraken rondom wonen te maken. Wanneer het conflict al verder uit de hand is gelopen, wordt het maken van afspraken en het oplossen van het conflict steeds lastiger. Oplossen van het conflict blijkt in dit soort gevallen ook veel meer van de Sociaal Werker te vragen en daarbij veel minder vaak tot een goed einde gebracht te kunnen worden.

Bemiddelaars

In 2023 is er een team van 13 deskundige bemiddelaars bij Zorgdat. Hiervan zijn er 10 actief inzetbaar geweest. De bemiddelaars gaan in tweetallen bij beide partijen langs voor een onpartijdig gesprek. Dit is tevens om de veiligheid van de vrijwilligers beter te waarborgen. Vrijwillige bemiddelaars volgen altijd eerst een basistraining Buurtbemiddeling. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten met de coördinator.

Werkwijze

De coördinator heeft het eerste contact met de melder en de tweede partij. De coördinator onderzoekt met de melder of Buurtbemiddeling de juiste aanpak is. Soms zijn tips en adviezen voldoende om zelf het gesprek aan te gaan met de buren. Mocht de inzet van de bemiddelaars nodig zijn, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. De bemiddelaars gaan zonder voorkennis naar de melder. Vervolgens gaan ze onaangekondigd naar de andere partij. Als beide partijen er voor open staan, volgt er een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. In dat gesprek kunnen beide partijen hun verhaal doen en worden er afspraken gemaakt voor de toekomst. De bemiddelaars leiden het gesprek. Buren bedenken gezamenlijk de oplossing voor het probleem.

Bekijk video

85% van de casussen wordt positief afgerond

Opvallend dit jaar is de afname in het aantal meldingen. De oorzaak hiervan is moeilijk te duiden.

De woningbouw geeft aan dat mensen steeds vaker niet in gesprek willen met de buren, terwijl ze elkaar niet kennen.

Vermoedelijk komt de afname ook door wisselingen in het netwerk, zoals bij de wijkagenten, maar ook wisselingen binnen ons eigen team.

Buurtbemiddeling Harderwijk is sinds 2023 te vinden op dé vindplaats voor Buurtbemiddeling:

problemenmetjeburen.nl

Buurtbemiddeling type klacht

Buurtbemiddeling verwijzers en melders

Steunouder

In sommige situaties vraagt de opvoeding teveel van ouders en ervaren zij de zorg voor een kind (tijdelijk) als belastend. In deze gezinnen kunnen vrijwillige Steunouders een rol spelen. Wij werken volgens de methode van het landelijke project Steunouder. Wanneer er geen mensen in de eigen omgeving zijn om een beroep op te doen, kan een steuntje in de rug van een Steunouder voldoende zijn om zelf de verantwoordelijkheid van de opvoeding te blijven dragen. De Steunouder ondersteunt de ouder vrijwillig één dagdeel in de twee weken. Dit doet hij/zij door het kind rust, regelmaat, structuur en gezelligheid te bieden. Door op jonge leeftijd ondersteuning aan het gezin en kind te bieden voorkomen wij problemen op latere leeftijd.  

Lees verder op de website

 

Hoe doen we dat?

De coördinator komt vrijwel altijd op huisbezoek na de melding van een hulpvraag voor ondersteuning thuis. Onderwerpen die tijdens dit huisbezoek aan de orde komen zijn o.a. de hulpvraag en het netwerk van de hulpvrager. De Sociaal Werker stimuleert de hulpvrager om het eigen netwerk in te zetten. In sommige casussen is de complexiteit groot en komen er meerdere zorgaanbieders en vrijwilligers bij één hulpvrager op bezoek. Inzet van vrijwillige Steunouders is dan niet altijd haalbaar of wenselijk. 

Beoogde effecten

 • Vraagouders
  De druk wordt verlaagd voor ouders die de opvoeding (tijdelijk) als belastend ervaren.
 • Steunouders
  Vrijwilligers krijgen de gelegenheid tot vrijwilligerswerk waarbij ze van toegevoegde waarde zijn.

Cijfers 2023

 • In 2023 waren er 6 nieuwe aanvragen voor hulp (dit noemen we vraagouders).
 • 5 nieuwe aanmeldingen voor Steunouders. Dit betreft vrijwilligers waarvan 4 met partner, dus in totaal betreft het 9 vrijwilligers.
 • Er zijn gedurende 2023 in totaal 12 Steunouders beschikbaar.
 • Er werden 4 nieuwe matches gemaakt.
 • Er waren 4 lopende matches uit voorgaande jaren (waarvan 2 bij langdurige inzet LVB bij vraagouders) waardoor er geen inzet van hulpverlening meer is. 
 • 2 keer is er een kennismaking waarna de vraagouder zich terugtrekt. 
 • 2 vragen werden opgelost na de intake door het eigen netwerk in te zetten.
 • 3 keer werd er actief meegedacht in vragen vanuit het CJG.

Toelichting

Het matchen van hulpvragers aan hulpbieders is een arbeidsintensief proces. Daarnaast kost het tijd om de vrijwilliger op te leiden. Desalniettemin blijkt uit landelijke informatie dat door de inzet van vrijwilligers veel zorgkosten bespaard worden.

07. Veerkracht & Welzijn

Veerkracht & Welzijn

Bij Zorgdat werken we aan Positieve Gezondheid. Dit betekent dat we een brede blik hebben op welzijn en welbevinden. Hiermee bevorderen we de veerkracht en het welzijn van de inwoners. Positieve Gezondheid van het IPH kent 6 leefgebieden: 

 • Lichaamsfuncties
 • Mentaal welbevinden
 • Zingeving
 • Kwaliteit van leven
 • Meedoen
 • Dagelijks functioneren

Lees verder op de website

Beoogde maatschappelijke effecten

Positieve Gezondheid

Vanuit het centrum voor Positieve Gezondheid in MFC De Roef werken 3 Welzijnscoaches.

Zij zetten diverse methodieken in om inwoners die kortdurend ondersteuning nodig hebben weer op weg te helpen. Zo hebben zij een verbindende rol en kunnen ze, dankzij hun brede netwerk, doorverwijzen naar andere lokale organisaties.

Inwoners kunnen vanuit drie richtingen terecht komen bij een welzijnscoach.

 • Welzijn op Recept
  Wanneer een huisarts of formele zorgverlener een ‘recept’ uitschrijft en daarmee doorverwijst.
 • Trefpunt Positieve Gezondheid
  wekelijkse inloop in MFC De Roef.
 • Informele Welzijnstrajecten
  bijvoorbeeld via interne doorverwijzingen of contact op eigen initiatief. 

 

Welzijnstrajecten & Welzijn op Recept

In 2023 zijn er in totaal 108 welzijnstrajecten gestart. Hiervan zijn 45 via Welzijn op Recept. De andere trajecten zijn o.a. via eigen initiatief, fysiotherapie, de gemeente, het maatjesproject of andere instanties bij Zorgdat terecht gekomen. 

Van de 108 trajecten zijn in totaal 61 trajecten afgerond. Van de overige 47 welzijnstrajecten zijn een aantal gedurende de tweede helft van het jaar gestart en bij een aantal trajecten wordt nog gebeld om vinger aan de pols te houden.  

In 2023 zijn er naast de huisartsen die werkzaam zijn in De Roef ook andere huisartsen in Harderwijk die doorverwijzen via Welzijn op Recept.

Trefpunt Positieve Gezondheid

Het Trefpunt Positieve Gezondheid is 54 keer bezocht in 2023. 

Halverwege het jaar is het aantal inloopmomenten van het Trefpunt Positieve Gezondheid teruggebracht naar één ochtend. Dit geeft meer tijd en ruimte voor de ondersteuning van inwoners om in gesprek te gaan over o.a. het welzijnsaanbod. Het gaat vooral om inwoners met psychosociale klachten. Aangezien de welzijnscoaches ook gevonden worden via telefoon of mail is één inloopochtend voldoende.  

Leefgebieden

Bij de welzijnstrajecten is er het meeste ingezet op de leefdomeinen zingeving, mentaal welbevinden en sociaal maatschappelijk participeren, oftewel ‘meedoen’. Kwaliteit van leven en dagelijks functioneren kwamen wel aan de orde, maar lichaamsfuncties het minst. Dit is te verklaren vanwege het feit dat het welzijnstraject gericht is op het algehele welbevinden. 

Doorverwijzingen

Qua interventies bij deze welzijnstrajecten werden 37 inwoners doorverwezen binnen Zorgdat naar de o.a. de Ouderenadviseur, Mantelzorgconsulent, Financieel Trefpunt of het Maatjesproject.

30 inwoners werden individueel begeleid door middel van gesprekken en de anderen zijn doorverwezen naar een cursus of training, naar vrijwilligerswerk of aanvullende zorg en ondersteuning.

Leefgebieden welzijnstrajecten

En Route

En Route is voor iedereen die een volgende stap wil maken naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een betaalde baan, je eigen onderneming of een opleiding. Dit  wordt gedaan door een serie tafelgesprekken aan de hand van o.a. de Jump-Movement methode. Tafelgesprekken zijn onder begeleiding van een Welzijnscoach. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten gaan deelnemers op zoek naar wat ze willen en welke doelen ze willen stellen. De overige drie sessies wordt er aandacht besteed aan het concreet maken van de volgende stap. 

In 2023 zijn er 3 series geweest met variërende vervolgstappen. Daarnaast is er in dit jaar een ontwikkeling op het gebied van vormgeving en PR geweest. Hierop wordt in 2024 voortgeborduurd. 

Serie 1

7 deelnemers

2 deelnemers zijn gestopt, waarvan 1 vanwege een taalbarrière. 
1 persoon heeft betaald werk gevonden.
1 deelnemer doet nu op 2 plekken vrijwilligerswerk.
2 deelnemers gingen terug naar school om een opleiding te volgen of af te ronden.

Serie 2

4 deelnemers

3 deelnemers maakten een persoonlijke stap, bijvoorbeeld door te gaan reizen of contact met familie te herstellen.
1 deelnemer moest wegens medische redenen voortijdig stoppen.

Serie 3

4 deelnemers

1 deelnemer bleef zoekende.
1 deelnemer is een opleiding gaan volgen.
2 deelnemers kozen een persoonlijke stap, de één emigreerde naar Afrika, de ander richtte een schilderatelier aan huis in.

En Route vervolgstappen

Training Geluksgericht Werken

De training Geluksgericht Werken is bedoeld voor lokale professionals in de zorg- en welzijnssector. Deel 1 en 2 van de training zijn sinds de Coronatijd digitaal gemaakt, zodat deelnemers deze online kunnen volgen. Deel 3 is een live dag waarbij de theorie en praktijk samenkomen. 

In 2023 zijn er 2 trainingen gegeven aan een team ambulante hulpverlening en een training aan collega’s, waarbij ook een fysiotherapeut aansloot. Bij Zorgdat volgen alle medewerkers de training, zodat de methodiek in de organisatie wordt geborgd. Daarnaast werden de collega’s van Taalstimulering extra ondersteund door een Welzijnscoach om de ‘weegschaal’ te verwerken in hun groepen. 

Verder zijn er 5 Geluksroutes vanuit 2022 meegenomen naar 2023 en is er contact geweest met deelnemers uit het voorgaande jaar. Binnen de training En Route en bij de Welzijnscoaches in het algemeen wordt de methodiek actief meegenomen. Zo wordt er gekeken naar manieren om Geluksgericht Werken en de Geluksroute zowel binnen als buiten de organisatie draagvlak te geven.

08. Ontmoeten & Participatie

Ontmoeten & Participatie

Zorgdat vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom zijn wij op een aantal locaties toegankelijk aanwezig en worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

 • Wijkontmoetingscentra
 • Interculturele koffieochtend
 • Club Interactief
 • In Beweging
 • Maatjes
Beoogde maatschappelijke effecten

Wijkontmoetings­centra

Zorgdat is aanwezig in meerdere wijken en op diverse locaties. Hier worden groepsactiviteiten aangeboden met bijvoorbeeld informatieve en educatieve bijeenkomsten, maar ook vraaggerichte activiteiten. Deze activiteiten worden over het algemeen georganiseerd door vrijwilligers en buurtbewoners. Dit wordt gecoördineerd en ondersteund door een Sociaal Werker. 

Wij zijn momenteel gevestigd als wijkontmoetingscentrum in De Aanleg en in Drielanden. Binnen MFC De Roef hebben we tevens een huiskamer waar inloopmomenten zijn en activiteiten gehouden worden. Binnen het Centrum voor Positieve Gezondheid hebben wij tevens een andere rol die beschreven staat onder ‘Veerkracht & Welzijn’. Het Talenthouse jongerencentrum is ook een locatie waar op laagdrempelige wijze ontmoeting plaatsvindt. Hierover staat meer beschreven onder ‘Jongerenwerk’

Lees verder op de website

 

Kerntaken

In de kerntaken van het wijkontmoetingscentrum staat centraal dat mensen elkaar informeel kunnen ontmoeten. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd, hoofdzakelijk door vrijwilligers. Ook educatieve en informatieve bijeenkomsten zijn te vinden in het wijkontmoetingscentrum.

Het wijkontmoetingscentrum is een unieke en inspirerende plek in de wijk. Een veilige plek waar ruimte is om je te ontplooien of eigen ideeën te ontwikkelen.

Iedereen is welkom

In de wijkontmoetingscentra is iedereen welkom. Zorgdat zorgt voor een veilige setting waarin bezoekers (inwoners, collega’s, vrijwilligers, samenwerkende organisaties, buurtinitiatieven etc.) de ruimte krijgen elkaar te ontmoeten en activiteiten te doen. Omdat iedereen zich welkom mag voelen is de diversiteit groot: man en vrouw, jong en oud, uit alle windstreken van de wereld, met en zonder psychische of fysieke beperking. Mensen kunnen er de taal leren, anderen ontmoeten, een activiteit volgen of hun hart uitstorten bij de Sociaal Werker.

De rol van de Sociaal Werker

De taak van de Sociaal Werkers binnen de wijkontmoetingscentra is dat zij inwoners aan elkaar en/of aan een activiteit verbinden. Maar ook dat zij voortdurend signaleren wat er gebeurt zodat ze op deze signalen in kunnen spelen en bezoekers kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen door te verwijzen binnen de organisatie of naar andere netwerkpartners. Het coördineren en faciliteren van de activiteiten wordt ook door de Sociaal Werker gedaan.

Wijkontmoetings­centrum Drielanden

Ga naar de website

Vrijwilligers en bezoekers Drielanden

Het Wijkontmoetingscentrum in Drielanden is geopend van maandag  t/m vrijdag van 09:00 – 16:00 uur en wordt gerund door 21 vrijwilligers. De gastheren en -dames ontvangen bezoekers. Andere vrijwilligers begeleiden activiteiten. Er is in Drielanden altijd een vrijwilliger van Zorgdat aanwezig. ’s Middags zijn er 1 of 2 vrijwilligers van de bibliotheek op locatie. Een risicofactor van deze groep vrijwilligers is de leeftijd: 8 van onze vrijwilligers zijn boven de 80 jaar. Een aantal dagdelen in de week is er een Sociaal Werker aanwezig voor coördinatie, als aanspreekpunt, om individuele vragen op te pakken en bijvoorbeeld stagiaires te begeleiden. 

Het gemiddelde aantal bezoekers in het WOC ligt tussen de 400-500 per maand. Halverwege het jaar hebben meer (nieuwe) bezoekers ons weten te vinden. Tussen de 10 en 15 personen.

Circa 90% van de bezoekers komen uit de wijk Drielanden.

Duo-fiets

Het wijkontmoetingscentrum Drielanden beheert een duo-fiets. De duo-fiets is eigendom van Icare, maar in bruikleen bij Zorgdat. Per jaar wordt deze fiets tussen de 70 en 80 keer uitgeleend. Bewoners uit heel Harderwijk kunnen deze fiets gratis lenen. De uitgifte en uitleg over deze fiets wordt gedaan door één van de vrijwilligers van Drielanden. In de winter wordt de fiets niet gebruikt. Deze moet dan in de stalling omdat er geen droge plek voor is. 

Veteranencafé

Elke laatste woensdag van de maand vindt het Veteranencafé in Alleman plaats.

De bezoekers zijn veteranen, oud militairen, actief dienende en partners. Gemiddeld komen er tussen de 20 en 50 bezoekers. Het succes is te danken aan het aanbod van verschillende lezingen, muziek, het VVM-tje (Veteranen Voordelen Menu) en de prettige samenwerking tussen Zorgdat en Grandcafé Alleman.

Samenwerkingspartners

Samenwerkende partners van het WOC zijn:

 • Wijkvereniging Drielanden
 • Jumbo Drielanden
 • GGZ centraal
 • Taalcafé
 • Bibliotheek NW Veluwe
 • MFC De Bogen
 • Grandcafé Alleman
 • OMNIA wonen
 • Regenboogkerk
 • De Ontmoeting.

Sinds 2023 is Jumbo ook sponsor. De bezoekers van de Huiskamer in de Buurt krijgen vijf keer per jaar producten uit de winkel om gezamenlijk te kunnen lunchen. Voorheen werd dit betaald middels een eigen bijdrage. Af en toe ontvangen we koeken die we kunnen uitdelen bij speciale gelegenheden zoals bv. de Nationale Ouderendag.

Een specifieke aanvulling in het wijkontmoetingscentrum is het servicepunt van de Bibliotheek Noordwest Veluwe. De bewoners van de wijk Drielanden kunnen hier boeken lenen, reserveren en terecht met vragen over de bibliotheek. Er zijn ongeveer 1.000 leden en er komen circa 150 leden per maand langs voor de uitleen. 

WOC Drielanden

Activiteit Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit
Bijzondere activiteit 15x: suïcide preventie, ’s Heeren Loo, bingo en vrijwilligersavonden Zorgdat 8 -67
Biljartclub 15-18
Kerkontmoeting Regenboog12-25
Dansen zonder drempels 5-8
Handwerken 2-6
Huiskamer van de buurt 12-15 en altijd 2 vrijwilligers
Klaverjassen 15-30
Koersballen 8-12
Leesgroep 2 groepen10
Muziek en zang 3-15
Quilten 3-5
Schaken 2-6
Sjoelen 10-15
Wandelen 3- 5
Fietsen 4-6
Wijkatelier 5-8
Koffie/thee inloop (in de ochtend meer dan in de middag)6-12
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Wijkontmoetings­centrum De Aanleg

Ga naar de website

Huiskamer in de Buurt & 't Onderonsje

In ieder wijkontmoetingscentrum is een Huiskamer in de Buurt. De groep bestaat voornamelijk uit kwetsbare en oudere bezoekers die elkaar wekelijks treffen en zonder indicatie toch een vorm van dagbesteding hebben. Deze groepen worden begeleid door vaste vrijwilligers.

Tevens is er in Hierden ’t Onderonsje, wat geheel zelfstandig door vrijwilligers wordt gerund. Elke donderdag kunnen mensen uit Hierden bij hen terecht voor een praatje en een kopje koffie of thee. 

Kwetsbare doelgroep

Alle activiteiten die in de wijkontmoetingscentra worden georganiseerd zijn bedoeld om mensen (jong en oud) elkaar te laten ontmoeten. Bijna al deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Gemiddeld komen er zo’n 500 mensen per maand in het wijkontmoetingscentrum De Aanleg. Soms komt men dagelijks, wekelijks of in het bijzonder voor een speciale activiteit.

Mede dankzij wijkontmoetingscentra is het mogelijk om kwetsbare mensen te bereiken. Door de ontmoeting en de aandacht is het voor de bezoekers toegankelijk om goed te blijven participeren in de samenleving. Tussen de verschillende wijkontmoetingscentra wordt nauw samengewerkt om activiteiten gezamenlijk op te kunnen pakken en tegelijk een eigen kleur te behouden. Op deze manier kan iedereen laagdrempelig en zonder indicatie ondersteuning en ontmoeting opzoeken in de wijk. 

Samenwerkingen WOC De Aanleg

 • Behalve het Servicepunt Vrijwilligerswerk, het Servicepunt Mantelzorg, de Ouderenadviseurs en het wijkontmoetingscentrum is in De Aanleg ook het Odensehuis gevestigd. Het Odensehuis is vanaf 1 januari 2023 een zelfstandige stichting en heeft ook een eigen bestuur en 2 medewerkers in dienst. Zij huren het achterste gedeelte van De Aanleg via de gemeente Harderwijk. 
 • Daarnaast maakt ook Uwoon gebruik van het gebouw om een spreekuur voor de bewoners van de Egelantier te verzorgen. Maar ook de Interculturele koffieochtend, Ouderparticipatie en het Financieel Trefpunt (op afspraak) hebben een plekje gevonden in De Aanleg.
 • Zorgdat werkt ook veel samen met verschillende partners uit de wijk zoals bijvoorbeeld de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk, Wijkplatform Stadsdennen, GGZ centraal, de Petra Kerk, het Parkinson café en Toptaal. Ook buurtbewoners en de bewonerscommissie van de Egelantier weten Zorgdat in het wijkontmoetingscentrum goed te vinden. Er is ongeveer 5x per jaar gebruik gemaakt van De Aanleg door de bewonerscommissie met o.a. een barbecue, jaarvergadering, Chinese maaltijd en een zangkoor.
 • Door deze samenwerking is het mogelijk dat iedereen die De Aanleg bezoekt mee kan doen in een beschermde omgeving. Iedereen kan aansluiten bij de activiteiten. Daarnaast is er ruimte voor een individuele ondersteuning vanuit welzijnswerk. Uitgangspunt hierbij is de vraag wat heeft de inwoner en gebruiker nodig heeft om goed te functioneren. 

WOC De Aanleg

Activiteit en frequentieGemiddeld aantal deelnemers
Koffieinloop Petrakerk 8x50 deelnemers met 2 vrijwilligers
Broodmaaltijd Petrakerk 4x27 deelnemers + 2 vrijwilligers
Diamond painting 46x 10 deelnemers +1 vrijwilliger (wekelijks)
Handwerkcafé 26 x 8 deelnemers met 2 vrijwilligers (1x per 2 weken)
Huiskamer van de buurt 48 x8 deelnemer met 2 vrijwilligers
Kaarten maken 46 x 5 deelnemers met 1 vrijwilliger (wekelijks)
Koffie inloop 225x (4-5 keer per week)gemiddeld 10 deelnemers met 1 vrijwilliger
Meer bewegen voor ouderen 46 x 10 deelnemers met 1 docent
Dementiecursus 5x10 deelnemers met 1 docent
Sjoelen 46 x 16 deelnemers met 1 vrijwilliger
Spelletjes spelen 46 x 5 deelnemers met 2 vrijwilligers
Zit-rollatordans 46 x 18 deelnemers met 1 docent en 3 vrijwilligers (wekelijks)
Biljarten 150 x 2 -4 deelnemers (3 x per week)
Kookgroep 25 x 14 deelnemers met 2 vrijwilligers
Modeshow 6 x gemiddeld 30 bezoekers met 2 vrijwilligers
See Joe 25 x 12 deelnemers met 1 vrijwilliger en begeleider GGZ (2x per maand)
Parkinsoncafe 6xGemiddeld 35 deelnemers met 2 vrijwilligers
Sinterklaaspel 1x40 deelnemers in samenwerking met het Thuishuis
Ukeleleclub (gast uit de Roef)16 deelnemers 3x (tijdens zomervakantie)

Participatie projecten

Het motto van Zorgdat is dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dit is de basis voor de inclusieve maatschappij. Soms is er een speciaal aanbod nodig, zodat mensen in staat worden gesteld daadwerkelijk mee te kunnen doen aan activiteiten. Zorgdat organiseert en faciliteert meerdere activiteiten waar mensen die kwetsbaar zijn worden ondersteund in onze samenleving. Zij worden tijdens de ontmoetingen gestimuleerd tot het ontdekken van hun eigen kracht, die zij vervolgens op hun eigen manier inzetten. 

Interculturele Koffieochtend

De koffieochtend vindt wekelijks plaats in WOC De Aanleg onder begeleiding van ons Turks Sleutelfiguur. 

Deelnemers

Wekelijks zijn er tussen de 15 en 20 deelnemers, van een leeftijd tussen de 30 en 60 jaar. Vooral ‘jongeren’ doen mee met het sporten en bewegen. Afhankelijk van het thema, dat vooraf in een WhatsApp-groep wordt gedeeld, sluiten anderen later aan.

De samenstelling van de groep is zeer gemêleerd: onder andere Turkse, Afghaanse, Iraanse, Syrische, Palestijnse, Somalische en Marokkaanse dames doen mee. Sommigen mensen komen wekelijks omdat ze elkaar graag willen ontmoeten. Ze hebben bijvoorbeeld weinig netwerk en zijn eenzaam. Anderen (met name de jongeren) kijken naar het thema en komen bijvoorbeeld alleen als het thema relevant voor ze is.

Veel mensen komen via Vluchtelingenwerk, Meerinzicht of op eigen initiatief.

Activiteiten

Soms wordt er gezamenlijk gegeten of een creatieve activiteit gedaan. Regelmatig komen netwerkpartners informatie geven over relevante thema’s. 

 • Taktus verslavingszorg: over stoppen met roken.
 • Toptaal: werving nieuwe mensen voor taalles. Hierna zijn er twee nieuwe groepen gestart.
 • Bewindvoerder: informatie over financiële problemen en langdurig ziekzijn. 
 • Stimenz: kennismaking maatschappelijke thema’s.
 • Interne collega’s: Financiële Dienstverlening, Jongerenwerk, Welzijnscoach en Ouderenadviseur. 

Sleutelfiguur

De Sleutelfiguur geeft waar nodig individueel kortdurende ondersteuning om mensen op weg te helpen. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten wat ze met brieven van overheidsinstanties aan moeten, een voorziening of hulp willen aanvragen etc. Deze worden dan op weg geholpen door het Sleutelfiguur en naar de juiste instantie doorverwezen.

Het Sleutelfiguur is actief en proactief: in februari attendeert zij iedereen erop dat ze zich kunnen aanmelden voor belastinghulp etcetera. Er komen veel vragen over Taalles, vooral jongeren worden doorverwezen naar de lessen in MFC De Roef. Het Sleutelfiguur wordt intern soms ook ingezet om binnen de Turkse gemeenschap verbindend te zijn of te vertalen waar nodig. Ze werft ook meteen deelnemers voor de Taalstimuleringsgroepen.

Club Interactief

Elke maand komt Club Interactief in wijkontmoetingscentrum De Aanleg bij elkaar om samen te koken, te eten en een activiteit met elkaar te doen. De 11 deelnemers hebben een licht verstandelijke beperking en worden tijdens de avond begeleid door 4 vrijwilligers. Er wordt contact onderhouden en met elkaar meegeleefd.

De activiteiten variëren van spel en knutselen tot bewegen.

In Beweging

Doelstelling

Het idee achter In Beweging is om mensen vanuit relatieve stilstand opnieuw te betrekken bij de maatschappij, of mensen opnieuw te laten ontdekken welke rol zij kunnen hebben in de huidige samenleving. Herwinnen van zelfvertrouwen is daarin een belangrijke factor. De bezoekers van In Beweging hebben een zeer diverse achtergrond. Wat hen bindt is dat ze 18+ zijn. In veel gevallen zien we dat er sprake is van een psychische kwetsbaarheid.

Het doel is om de verbinding te zoeken en nauw samen te werken met andere initiatieven en organisaties zodat er stad-breed een dekkend netwerk is. Daarnaast worden mensen zich bewust van hun mogelijkheden en talenten en worden die op ieders eigen niveau ingezet. Mensen doen weer mee aan de maatschappij. Belangrijk is ook het luisteren naar elkaars verhaal en je ergens welkom voelen.

Activiteiten

We zoeken steeds naar creatieve manieren om in kleinere setting met elkaar op te trekken. De samenwerking met Cultuurkust is bijzonder en erg fijn. We hebben kennis gemaakt met het poppentheater, we hielden ons bezig met schrijven, bewegen en dansen, schilderen en beeldhouwen. We hebben ons gericht op belevingsactiviteiten en op Positieve Gezondheid. Er worden uitstapjes gedaan naar onder andere een museum of gezamenlijk mee eten vanuit de wijkvereniging. Ook hebben we een gezamenlijk sportieve activiteit gedan in samenwerking met GA! Harderwijk.

Deelnemers

De wijze waarop In Beweging is georganiseerd en de open inloop die wordt gecreëerd, passen goed bij de ontwikkelingen in de maatschappij. De bezoekers van In Beweging komen 2 keer per week bij elkaar. Het is een manier geworden om te delen en met elkaar mee te leven. Dit geldt zowel voor de emotionele als basale dingen, zoals koken voor en met elkaar in de keuken van MFC De Roef.

De groep bestaat gemiddeld uit 8-10 deelnemers. Er zijn deelnemers die eens per week aansluiten en een sommigen sluiten twee keer per week aan. De groep is in staat om om te gaan met veranderingen en wijzigingen. Ze zijn enorm gegroeid in zelfstandigheid en er is veel vertrouwen en veiligheid in deze groep.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Maatjes

Wat we doen

In principe kan iedereen waarbij sprake is van een sociaal isolement om een maatje vragen. Ook al is het lang niet altijd mogelijk om voor hulpvragers een maatje te vinden, toch lukt het vaak wel om een waardevolle invulling te bieden. Maatjes zijn er in vele soorten. Maatjes voor oud en jong, voor een wandelcontact, een spelletje doen of samen naar de winkel. Veel mensen weten Zorgdat te vinden wanneer ze vragen hebben over een maatjescontact of een aanvraag doen.

Ontwikkeling 2023

 • In de eerste maanden van 2023 hebben de (nieuwe) coördinatoren van Maatjes gekozen voor een nieuwe vorm van ondersteuning. Naast dat maatjesvrijwilligers worden ingezet om vereenzaming en sociaal isolement te doorbreken, worden nu ook Maatjesaanvragers actief aan elkaar gematcht. Hiervoor is gekozen om een Maatjesinloop te organiseren die twee maal per maand plaatsvindt in de Huiskamer van Zorgdat in De Roef. Bij deze bijeenkomsten is een coördinator aanwezig die de ontmoetingen tussen de aanvragers faciliteert en ondersteuning biedt in het maken van contact.
 • Niet elke hulpvraag wordt opgelost door de inzet van een Maatje. Er is gekozen om de Welzijnscoaches voor het eerste contact in te zetten, zodat eerst gekeken kan worden naar de mogelijkheden in wijkontmoetingscentra of andere collectieve activiteiten. Mochten deze mogelijkheden niet passend zijn, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Maatjes coördinatoren. 
 • Pas als deze twee opties niet de hulpvraag van een aanvrager oplossen, wordt gekeken naar inzet voor een Maatjesvrijwilliger. Vaak betreft het kwetsbare hulpvragers die gebaat zijn bij een vrijwilliger die hen activeert om deel te nemen aan de samenleving. De coördinator is aanwezig bij de eerste kennismaking en heeft elk half jaar contact met zowel de aanvrager als de vrijwilliger om passende ondersteuning te borgen.
 • We activeren de vrijwilligers om zelf contact met de coördinatoren op te nemen en bieden een mogelijkheid voor vrijwilligers om elkaar te ondersteunen met hun ervaringen. Daartoe vinden maandelijks twee inloopmomenten plaats voor de vrijwilligers van Maatjes en Praktische Hulp onder begeleiding van de vrijwilligerscoördinator van beide onderdelen.

Beoogde effecten

 • Minder eenzaamheid.
 • Verbeterd functioneren in de samenleving.
 • Versterken van het eigen netwerk.

Resultaten 2023

In januari 2023 startte Maatjes met 40 aanvragers op de wachtlijst. In december is deze lijst gedaald naar 18.

Maatjes resultaten

09. Servicepunt Vrijwilligerswerk

Servicepunt Vrijwilligerswerk

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk verbindt zoekende vrijwilligers en lokale organisaties. Iedereen die in Harderwijk of Hierden op zoek is naar passend vrijwilligerswerk kan op de vacaturebank terecht. Ook kan er rechtstreeks contact worden gezocht met coördinatoren van het Servicepunt. Organisaties in onder andere de zorg-, sport- en cultuursector kunnen hun vacatures kosteloos plaatsen op de vacaturebank. 

Matches worden zo dus zelfstandig gemaakt of met ondersteuning van een coördinator. 

Ga naar de vacaturebank Lees verder op de website

Beoogde maatschappelijke effecten

Servicepunt Vrijwilligerswerk

 • Persoonlijke bemiddeling: 37 vrijwilligers gematcht, waarvan sommigen meerdere keren of naar diverse vacatures.
 • Digitale bemiddeling: 70 personen via de vacaturebank.
 • Korte contacten: circa 50 snelle doorverwijzingen (bijvoorbeeld telefonisch).
 • Totale netwerk aan organisaties: circa 100 organisaties ontvangen de nieuwsbrief.
 • Er is contact met o.a. re-integratiebureaus, Inclusief Groep, Careander en andere hulpverleners die potentiële nieuwe vrijwilligers naar ons doorverwijzen. 

Vacaturebank organisaties

 • In totaal staan er 75 organisaties aangemeld op de vacaturebank.
 • Daarvan hebben 27 organisaties zich in 2023 hebben aangemeld.
 • In 2023 zijn er 43 vacatures geplaatst.

Alle aangemelde organisaties worden meegenomen in onze nieuwsbrief. Hierin wordt men op de hoogte houden over de nieuwste ontwikkelingen, uitnodigingen en events rondom vrijwilligerswerk in Harderwijk en Hierden.

Vacaturebank vrijwilligers

 • In 2023 waren er 70 nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers op de vacaturebank.
 • Hiervan hebben 34 mensen zelfstandig gereageerd.
 • 36 personen hebben aangegeven dat ze met ons een afspraak wilden.
 • Via de website zijn er 55 reacties op vacatures geplaatst.

Tevens kunnen mensen zelf gegevens inzien en contact opnemen als zij ingelogd zijn.

Reden vrijwilligerswerk

Vrijwilligers­markt

Op 20 september vond de jaarlijkse vrijwilligersmarkt plaats in MFC De Kiekmure.

 

26 organisaties hebben deelgenomen om zichzelf kenbaar te maken en nieuwe vrijwilligers te werven. In totaal zijn er zo’n 60 bezoekers geweest.

 

Deze markt versterkt niet alleen het contact van organisaties met het Servicepunt, maar geeft ook verbinding onderling.

Nationale Vrijwilligersdag

In het kader van de Nationale Vrijwilligersdag heeft het Servicepunt een bedankmoment georganiseerd op 2 December. In totaal zijn zo’n 400 vrijwilligers bedankt voor hun inzet met een Brownies & Downies cadeaubon. Deze mochten ze op komen halen in de Catharinakapel onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers en live muziek.  

Denk & Deel bijeenkomsten

Tweemaal per jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligerswerk een Denk en Deel bijeenkomst om vrijwilligersorganisaties met elkaar te verbinden en ervaringen uit te wisselen.

 

In het voorjaar waren er 13 deelnemers van 8 organisaties en in het najaar 9 deelnemers van 8 organisaties.

Deskundigheid

Deskundigheidsbevordering zijn cursussen die worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Ontmoeting. Ze zijn toegankelijk voor alle vrijwilligers in Harderwijk en Hierden. De laatste twee waren een samenwerking met Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

 • Zingeving: 24 deelnemers
 • Troost: 23 deelnemers
 • Positieve Gezondheid: 14 deelnemers
 • Creatief Denken: 14 deelnemers
 • Bruggen Bouwen tussen Nederlanders en Nieuwkomers: 15 deelnemers

Fietslessen

Vanuit de extra subsidie die het Servicepunt in 2023 gekregen heeft, is het project Fietsles van start gegaan. Wekelijks werd er door vrijwilligers fietsles gegeven aan dames die dat graag wilden leren. Deze vrouwen hebben een niet-Nederlandse achtergrond en kwamen via verschillende wegen bij ons terecht.

 

De lessen vonden plaats bij de Rietmeen en bestonden zowel uit praktische als theoretische onderdelen. In 2023 zijn er 5 vrijwilligers betrokken geweest die samen 7 dames hebben leren fietsen.

 

 

Werkbezoeken

Om het contact met de netwerkpartners te versterken zijn we in het najaar gestart met werkbezoeken.

In 2023 zijn we bij 7 organisaties op bezoek geweest om te zien wat zij doen, uit te wisselen wat we voor elkaar kunnen betekenen en de vacaturebank onder de aandacht te brengen.

 

Het is een effectieve manier om organisaties beter te leren kennen en een warme band op te bouwen ter bevordering van de samenwerking.

 

 

Verschilmakers

Zorgdat werkt sinds 2021 aan het project De Verschilmakers van het Oranjefonds. Dit project is erop gericht om meer jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk in de eigen organisatie, maar ook om andere organisaties in Harderwijk hierin te inspireren en ondersteunen.

In 2023 is in samenwerking met Cultuurkust een jongerenplatform opgezet genaamd de Social Monks. De jongeren komen tweewekelijks samen en gaan aan de slag om impact te maken in Harderwijk. In 2023 zijn er 20 jongeren aangesloten. In dit jaar zijn er veel plannen gemaakt, is er een Instagram account gekomen met professionele vormgeving, en hebben de jongeren zich ingezet tijdens de Kerstmissie.

Het Flying Team is een onderdeel van dit project. Dit is een groepje jonge(re) mensen die met organisaties mee willen denken over hoe ze hun organisatie inclusiever kunnen maken voor jonge mensen. In 2023 heeft het Flying Team de training Expeditie Nieuwe Gezichten gevolgd van het NOV. Met de nieuwe expertise vanuit de training verzorgt het Flying Team nu inspiratiesessies door gebruik van het spel Join The Jam. Hiermee worden organisaties spelenderwijs aan het denken gezet over inclusiviteit. Bij de eerste inspiratiesessie in 2023 waren er 6 organisaties aanwezig.

10. Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening

 • Financieel Trefpunt
 • Thuisadministratie
 • Belastingproject
 • Vroegsignalering
 • Voorzieningenwijzer

 

Lees verder op de website

Beoogde maatschappelijke effecten

Financieel Trefpunt

Elke dinsdagochtend in MFC De Roef in Stadsweiden.

Een laagdrempelige manier om inwoners preventief te ondersteunen op het gebied van financiën en administratie. Binnen het Financieel Trefpunt wordt door Zorgdat samengewerkt met Stimenz, MEE Samen, Plangroep, Meerinzicht, Overrood en Humanitas.

Daarnaast zijn er spreekuurmomenten opgezet voor mensen die op dinsdagochtend niet kunnen. Deze vinden plaats in WOC De Aanleg of in het hoofdkantoor aan de Deventerweg.

Thuisadministratie

Inwoners worden geholpen met het op orde krijgen en houden van hun eigen financiële administratie. In sommige gevallen worden inwoners geholpen om hun financiële administratie te ordenen, zodat deze snel aan de schuldhulpverlening kan worden overgedragen. Ook vragen n.a.v. huurschulden worden binnen de thuisadministratie opgepakt. Deze casussen worden opgepakt door zelfstandige vrijwilligers onder coördinatie van een professional. 

Vroegsignalering

Vroegsignalering is een samenwerking met Stimenz.

Vanaf januari 2021 is het team Vroeg-er-op-af gestart in het kader van Vroegsignalering bij betalingsachterstand. De Vroegsignalering wordt uitgevoerd door verschillende partijen zoals: Stimenz, Plangroep, Uwoon, OmniaWonen en Zorgdat.

Een voorbeeld hiervan: bij het constateren van huurschulden door de woningbouwvereniging, ondersteunen vrijwilligers van Zorgdat bij het ordenen van de administratie. Vervolgens worden ze begeleidt totdat de andere organisatie het overgenomen heeft.

Voorzieningenwijzer

De Voorzieningenwijzer is een instrument om te kijken welke (gemeentelijke/landelijke) regelingen op iemand van toepassing zijn en waarvoor je eventueel in aanmerking kunt komen. De Voorzieningenwijzer levert een analyse, advies en bespaaracties op 5 thema’s:

 • Toeslagen
 • Zorgverzekering
 • Inkomstenbelasting
 • Gemeentelijke minimaregelingen
 • Energie

Inwoners kunnen zelf een korte check doen via Datgeldtvoormij.

Datgeldtvoormij

Ontwikkelingen en signalen

 • Veel inwoners ervaren een belemmering in hun financiën vanwege beperkte basis- of digitale vaardigheden.
 • De oudere generatie wordt beperkt in hun zelfredzaamheid door de digitalisering.
 • Door de crisis ervaart nu ook de middeninkomen klasse financiële problemen.
 • Jongeren hebben niet altijd voldoende kennis om hun financiën te regelen, waardoor ze in schulden raken.
 • Asielzoekers en statushouders die langer dan 6 maanden in Nederland zijn, worden niet meer intensief begeleid en weten niet altijd de weg te vinden.

Werkwijze

 • Inwoners kunnen met alle financiële vragen binnen lopen bij het inloopspreekuur.
 • Vragen komen zowel telefonisch als per mail binnen.
 • Deze worden (bijvoorbeeld via de receptie) doorverwezen naar de coördinator. 
 • De coördinator neemt alle binnengekomen hulpvragen in behandeling.
 • Na een intake wordt er gekeken wie de hulpvraag op kan pakken.
 • Eventueel kunnen de inwoners ook doorverwezen worden naar een andere organisatie.
 • De hulpvragers kunnen geholpen worden tijdens het inloopsspreekuur, op afspraak op kantoor of de coördinator gaat op huisbezoek.
 • Een team van vrijwilligers pakt dit op en helpt de inwoner met zijn of haar hulpvraag.

Vrijwilligers

 • 13 vrijwilligers voor het Trefpunt (sommigen doen ook Thuisadministratie).
 • 7 actieve vrijwilligers en 4 vrijwilligers voor bijzondere gevallen.
 • 3 vrijwilligers voor Vroegsignalering.
 • 9 vrijwilligers voor het Belastingproject.
 • Het team vrijwilligers komen we regelmatig samen om te evalueren: waar zit onze doelgroep? Hoe kunnen we drempels verlagen en ondersteuning verbeteren?
 • Er zijn regelmatig voorlichtingen van diverse samenwerkingspartners en trainingen. Zo blijven we op de hoogte van maatschappelijke, juridische en digitale ontwikkelingen.

Belastingproject

Het Belastingproject is voor inwoners van Harderwijk en Hierden met een laag inkomen die hulp nodig hebben bij hun digitale aangifte. Inwoners kunnen zich vanaf 1 februari aanmelden. De afspraken vinden plaats tussen begin maart en 1 mei en worden door vrijwilligers uitgevoerd. Daarna kunnen laat binnenkomende vragen ook bij het Financieel Trefpunt worden afgehandeld.

Financieel Trefpunt

In 2023 waren er 896 contactmomenten.
105 tijdens spreekuur
791 tijdens inloop
352 nieuwe aanmeldingen

In 2022 waren er 419 contactmomenten geregistreerd.

Belastingproject

120 geholpen personen in 2023

In 2022 waren er 135 aanvragen.

Vroegsignalering

72 keer ingezet in 2023

In 2022 12 keer ingezet.

Thuisadministratie

180 casussen met vrijwillige inzet in 2023

In 2022 waren er 96 casussen.

Voorzieningenwijzer

12 keer ingezet in 2023

Praktische hulp

Zorgdat heeft een breed netwerk aan vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving. Dit doen ze onder andere door praktische hulp te bieden. Bijvoorbeeld bij mensen die wat hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, of die geen sociaal netwerk hebben om aan te spreken.

Grote klussen als verhuizen en verbouwen doen ze niet, maar een schilderijtje ophangen of een printer installeren daar helpen ze een ander graag mee. Voor de grotere aanvragen zoeken we gezamenlijk naar passende oplossingen, bijvoorbeeld via Stichting Present of De Ontmoeting. 

We matchen hulpvragers en vrijwilligers op een aantal diensten:

 • Boodschappen
 • Vervoer & begeleiding
 • Klussen in huis
 • Tuinklussen
 • Overige

Lees verder op de website

Beoogde maatschappelijke effecten

Wat we doen

Zorgdat biedt op verschillende manieren inzet en praktische hulp. Het is een essentieel onderdeel van welzijnswerk. Dit aanbod betreft vrijwillige hulp bij mensen thuis. Daarbij gaat het om kleine klusjes als een lamp vervangen, een boodschap doen of een helpende hand in de tuin. 

Hoe we dat doen

Aanvragen voor Praktische Hulp komen telefonisch binnen bij de receptie. Daar zit van maandag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00 uur een vrijwilliger om de aanvragen op te nemen. Er wordt navraag gedaan bij de hulpvrager. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om het binnen het eigen netwerk op te lossen, of financiële middelen om een professional in te schakelen. In die gevallen doen wij geen vrijwillige inzet. 

Gaat het om een eenmalig en klein klusje, dan weten de receptievrijwilligers vaak direct de match te maken. Zij doen dit door in het registratiesysteem in de groep bestaande vrijwilligers te zoeken en contact te leggen met iemand die passend wordt geacht. Als deze persoon beschikbaar is dan wordt de match gemaakt.

Wanneer het om langdurigere klussen gaat, dan gaat de coördinator eerst met de hulpvrager in gesprek.

Matches

 • Boodschappen doen kort: 36 matches
 • Boodschappen doen lang: 23 matches (18 boodschappen vrijwilligers totaal)
 • Tuinklusjes: 82 matches (10 vrijwilligers)
 • Klusjes in huis: 134 matches (14 vrijwilligers)
 • Tijdelijk verzorgen van huisdieren: 2 matches (7 vrijwilligers)
 • Vervoer: 106 matches (14 vrijwilligers)
 • Begeleiding naar activiteiten: 2 matches (10 vrijwilligers)
 • Bibliotheek aan huis: 1 match (6 vrijwilligers)
 • Computerhulp: 34 matches

Totaal 419 matches – de meesten eenmalig of kortdurend.

Praktische hulp klussen

Team receptievrijwilligers

Er zijn 5 receptievrijwilligers in een hecht team dat elkaar afwisselt gedurende de week. 

Elke 6 weken komen ze bij elkaar om te vergaderen. Complexe casussen worden besproken en relevante thema’s komen voorbij. Ook zijn in 2023 de receptievrijwilligers actiever meegenomen in het registratiesysteem. 

 

Vrijwilligers Praktische Hulp

In 2023 waren er 98 vrijwilligers Informele en Praktische Hulp in een actieve fase.

Het ging om 55 vrouwen en 43 mannen, de meesten komen op eigen initiatief bij Zorgdat terecht. Bijvoorbeeld door te reageren op vacatures. 

Er zijn 13 vrijwilligers uitgestroomd, wegens overlijden, verhuizen of andere privéomstandigheden.

Er zijn 21 nieuwe vrijwilligers bijgekomen in 2023.

Niet matchbare aanvragen

Er komen wekelijks diverse aanvragen binnen. Receptievrijwilligers stellen vragen om te achterhalen of vrijwillige inzet gepast is. 

Een voorwaarde is dat er onvoldoende sociaal netwerk beschikbaar is en er geen financiële middelen zijn om bijvoorbeeld een tuinman of taxi in te schakelen. 

In 2023 zijn er in totaal 31 aanvragen niet gematcht. Meestal met als reden dat de vraag vrijwilligers-overstijgend of niet passend bij de doelgroep werd bevonden. 

Aanvragers

In 2023 waren er 324 mensen in ons systeem die een hulpvraag hadden, waarvan 123 nieuwe.
De meeste aanvragers komen uit de wijken Stadsweiden (56), Stadsdennen (47) en Tweelingstad (54). Ook Frankrijk heeft relatief veel aanvragers, namelijk 32.

167 hulpvragers zijn ouder dan 70.
In de categorie 60-69 jaar waren er 56 vragers.

In 2023 zagen we het aantal structurele boodschappen aanvragen oplopen. Dit is een direct gevolg van het langduriger thuis blijven wonen van senioren. Tegelijkertijd zijn er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar die hiervoor langdurig en passend inzetbaar zijn. Dit is een aandachtspunt binnen het team.

Top 4 wijken van hulpvragers

12. Servicepunt Mantelzorg

Servicepunt Mantelzorg

Het Servicepunt Mantelzorg is een adviespunt waar (jonge) mantelzorgers met hun vragen over hun eigen rol als mantelzorger. Ze kunnen er terecht met vragen op het gebied van zorg en welzijn. Hiernaast is het een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat mantelzorg bij iedereen op het netvlies komt. De mantelzorgconsulent is het aanspreekpunt voor mantelzorgers.

Lees verder op de website

Beoogde maatschappelijke effecten

Wat doen we

 • Vraagbaak
  Mantelzorgers kunnen bij de Mantelzorgconsulent terecht voor allerlei soorten vragen rondom zorg, relevante wetgeving en hun rol als mantelzorger. Er is specifiek aandacht voor jonge mantelzorgers.
 • Signaleren overbelasting
  De mantelzorgconsulent gaat gesprekken aan over draagkracht en draaglast. We ondersteunen en adviseren hierin, er wordt gewezen op de mogelijkheden van (respijt)zorg.
 • Informeren
  De mantelzorgers die contact zoeken worden indien gewenst ingeschreven. Zij ontvangen dan een aantal keren per jaar een nieuwsbrief. Hierin worden zij geïnformeerd over bijeenkomsten van het Servicepunt Mantelzorg of van derden en het ontspanningsaanbod. In de nieuwsbrief kan ook relevante informatie gedeeld worden.

Bijeenkomsten en activiteiten

 • Elke maand kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten tijdens de inloop bij MFC De Roef.
 • Samen met het Odensehuis is er een gespreksgroep voor naasten van mensen met dementie opgestart. Hier hebben 22 personen kennis mee gemaakt. Voor sommigen was dit eenmalig. Ook zijn enkele deelnemers afgevallen door overlijden. Gemiddeld was er een opkomst van 6 personen.
 • De Mantelzorgconsulent was betrokken bij een training voor KOPP-KOV jongeren (kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblematiek).
 • Regionaal was er een aanbod voor volwassenen die opgegroeid zijn in een dergelijke gezinssituatie. Er werd gewezen op het naastenaanbod van derden: autisme, dementiecursus, naastengroep en een cursus voor naasten van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel).
 • In de week van de jonge mantelzorger is er een activiteit in het Klimbos in Ermelo georganiseerd. Dit was in samenwerking met verschillende gemeenten in de regio.

Mantelzorgwaardering

In de WMO 2015 is vastgelegd dat gemeenten zorgdragen voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers. Gemeenten zijn vrij hoe ze dit in willen vullen.
Zorgdat voert de mantelzorgwaardering uit voor de gemeente. Mantelzorgers voor wie de waardering aangevraagd werd, ontvingen als zij voldeden aan de criteria een geldbedrag.

Dit jaar zijn hierdoor 109 – van de in totaal 168 – nog onbekende mantelzorgers ingeschreven.

Dag van de mantelzorg

De dag van de mantelzorg werd groots gevierd. ’s Ochtends werd er door een externe partij een bezinningswandeling aangeboden. ’s Middags kon de jeugd creatief aan de slag en genieten van een voorstelling. Na een maaltijd voor jong en oud werd er genoten van improvisatietheater.

Ontspannings­aanbod

Onderdeel van de mantelzorgwaardering is het ontspanningsaanbod. Mantelzorgers werden gestimuleerd om gebruik te maken van wandeltrainingen, yoga en creatief bezig zijn. Er werden stadswandelingen (met gids), lunches en een kookworkshop georganiseerd. In de zomer kon iedere ingeschreven mantelzorger 2 zwemkaartjes ontvangen. Aan het eind van het jaar heeft iedere mantelzorger een attentie ontvangen.

Voorlichting

Het Servicepunt geeft ook voorlichting over mantelzorg(ondersteuning). De Mantelzorgconsulenten hebben onder andere gastlessen gegeven op Landstede, voorlichtingen georganiseerd voor ouders van jonge mantelzorgers en waren aanwezig op de informatiemarkt van ziekenhuis St. Jansdal.

Belangenbehartiging

Vanuit de pilot “Depressie-preventie bij mantelzorgers” is er een werkgroep opgezet die verder gaat met het beter op de kaart zetten van mantelzorg.

Onderzoek

In 2023 heeft het Servicepunt Mantelzorg onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van haar ingeschreven mantelzorgers. Totaal hebben 88 mantelzorgers hieraan deelgenomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2024 verwerkt in het ondersteuningsaanbod.

Mantelzorgers vinden hun rol vaak vanzelfsprekend. Zij zien zichzelf niet als iemand die ook steun zou kunnen gebruiken. Door de band die zij hebben met degene die ze ondersteunen, is het voor velen lastig om de eigen grenzen te bewaken. Het blijft dus belangrijk om toe te zien op het welzijn van de mantelzorgers!

Mantelzorgers

Aantal ingeschreven mantelzorgers: 1300
Aantal jonge mantelzorgers: 128

(ongeveer gelijk t.o.v. 2022)

Waardering

Uitgekeerde mantelzorgwaarderingen

Volwassenen: 773
Jongeren: 155

Zwemmen

385 mantelzorgers hebben 2 kaartjes voor het zwembad ontvangen.

Reactie op de mantelzorgwaardering:

”Ik bewaar het geld altijd om in de donkere wintermaanden mezelf lekker te verwennen door naar de schoonheidsspecialist te gaan.”

Reactie bij een activiteit:

“Ik realiseer me opeens dat het wel heel erg lang geleden is dat ik zo gelachen heb. Wat is dit heerlijk!”

 

Reactie op december presentje:

”Ik had een rotdag. Opeens hoorde ik dat er iets in de brievenbus gegooid werd. Het bleek een cadeaubon voor mij te zijn. Mijn dag was in één klap weer goed!”

13. Ouderenadvies

Ouderenadvies

Het Ouderenadvies is er in principe voor alle ouderen. Zij geven informatie, adviseren, bieden ondersteuning en verwijzen of bemiddelen. Het betreft vaak vragen over welzijn, wonen, financiën, zorg en veiligheid. De twee Ouderenadviseurs gaan op diverse meldingen en signalen af. De focus ligt vooral op de groep kwetsbare ouderen. Dit zijn vaak 85+’ers.

De Ouderenadviseurs hebben veel contacten. Daardoor zijn zij steeds vaker een spin in het web binnen individuele casuïstiek, tot andere passende hulp georganiseerd is. De Ouderenadviseur houdt de landelijke ontwikkelingen bij en bouwt voortdurend aan de sociale kaart binnen Harderwijk en Hierden.

Lees verder op de website

Beoogde maatschappelijke effecten

Hoe doen we dat

 • Meldingen komen binnen door een aanvraag van een inwoner, maar ook door een breed netwerk van de Ouderenadviseurs. Bijvoorbeeld via de familie, mantelzorger of uit de buurt, door (huis)artsen en POH’ers, maar ook door de gemeente (WMO), woningbouwcorporaties en zorginstellingen.
 • Ook wordt de Ouderenadviseur om advies gevraagd bij casuïstiek door bijvoorbeeld een casemanager dementie.
 • Na de melding gaat de Ouderenadviseur op huisbezoek om samen met de oudere en/of naasten te kijken wat voor hulp of ondersteuning nodig is.

Overige taken

 • Coördinator van drie projecten: huisbezoekproject (75 en 80+ers), het Onderonsje in Hierden en de contacttelefoon. De Ouderenadviseur begeleidt, ondersteunt, schoolt en coördineert vrijwilligers hiervoor.
 • Deelnemen aan werkgroepen binnen Harderwijk en Hierden: ouderenbonden overleg, dementie-vriendelijk Harderwijk, Krachtig Kleurrijk Harderwijk, werkgroep ouderenmishandeling, regionaal ouderenadviseurs overleg en intern meerdere werkgroepen.
 • Het actualiseren en uitbrengen van ‘de Wegwijzer’, een lokaal informatieboekje voor ouderen.
 • Het ondersteunen van stagiaires.

Ontwikkelingen & signalen

 • De ondersteuningsvragen die bij de Ouderenadviseur binnenkomen worden steeds intensiever en complexer. Daarnaast is de tijdsinzet per klant meer dan verdubbeld.
 • Door de stagnerende zorg, zowel thuiszorg als huishoudelijke hulp of opname ziekenhuis/verpleeghuis, kan de aanvraag niet snel afgesloten worden en blijft er langer contact en inzet nodig.
 • De ouderen met somatische ziektebeelden raken versneld eenzaam door een tekort aan activiteiten.

Huisbezoekproject

Het huisbezoekproject voor 75 en 80 plussers heeft een preventief, activerend en signalerend karakter. Iedere 75 en 80 jarige in Harderwijk en Hierden heeft de mogelijkheid om bezocht te worden door een vrijwilliger van het project van Zorgdat. Zorgdat benadert deze doelgroep actief met een uitnodigingsbrief.

Huisbezoek 75 en 80 plussers

In 2023 is er een nieuwe methode ingevoerd. Het project wordt onder coördinatie van de Ouderenadviseur uitgevoerd door 10 vrijwilligers. Eens per 6 weken is er een teambijeenkomst. Door de ontwikkelingen, zoals het actief ouder worden, is het van belang dat ook de 85+ groep preventief een huisbezoek kan krijgen.

Contact telefoon

De Ouderenadviseur coördineert samen met vrijwilligers de contacttelefoon. De contacttelefoon is een telefonische dienst waarbij vrijwilligers elke ochtend op afspraak de deelnemers bellen voor een controle moment en een kort praatje.

Er zijn 10 deelnemers en 8 vrijwilligers. Dit aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 2022. 

Het Onderonsje

Het Onderonsje is een ontmoetings-moment (op elke donderdag) voor kwetsbare ouderen in Hierden in het Koetshuis achter de dorpskerk. Dit is een burgerinitiatief dat gefaciliteerd wordt door Zorgdat. Het Onderonsje wordt gerund door 22 vrijwilligers uit Hierden. De Ouderenadviseurs zijn de contactpersonen vanuit Zorgdat.

De Ouderenadviseur komt één keer in de 2 maanden langs. Tussendoor wordt er contact gehouden met de vrijwillige coördinatoren.

311 nieuwe aanmeldingen in 2023

De meesten hiervan wonen in de volgende drie wijken: 

 • Stadsdennen: 71
 • Tweelingstad: 42
 • Drielanden: 33

Individuele casussen komen veelal binnen op eigen initiatief of via familie, vrienden of bekenden. Ook wordt er intern veel doorverwezen door collega’s en weten huisartsen ons goed te vinden. 

Aanmeldingen komen binnen via:

Hulpvragen bij het ouderenadvies

Beweeg over (of tik op) de cirkels om uitkomsten te zien over de 166 huisbezoeken van het Huisbezoekproject in 2023. 

1

106 mensen geven aan te sporten

150 mensen hebben één of meer hobby’s

2

161 senioren zijn tevreden over de manier waarop ze hun tijd doorbrengen

3

Woonsituatie:

Eengezinswoning: 77

Seniorenwoning: 8

Flat appartement: 76

Anders: 5

4

85 senioren missen bepaalde voorzieningen in Harderwijk

5

166 Huisbezoeken 75 en 80 plussers in 2023

6

74 mannen / 92 vrouwen

7

Aantal 75+ : 87

Aantal 80+ : 79

8

100 samenwonend

66 overig (alleenstaand, weduwnaar, gescheiden)

9

161 senioren hebben het gesprek als prettig en zinvol ervaren

10

57 senioren geven aan zich de afgelopen tijd weleens eenzaam te hebben gevoeld

11

8 mensen zeggen bij problemen niemand te hebben om op terug te kunnen vallen

Palliatieve ondersteuning

In 2023 is er een nieuwe start gemaakt met het opzetten van inzet van vrijwilligers binnen de palliatieve zorg bij mensen thuis. In september is er een convenant getekend voor de samenwerking met Stichting HEST. Deze vrijwilligersorganisatie is al jarenlang actief in Ermelo en Putten. HEST zal in Harderwijk de ondersteuning in de nachten voor haar rekening nemen. Zorgdat zet vrijwilligers overdag en ’s avonds in.

In 2023 zijn er drie vrijwilligers aangenomen. Zij zullen eerst een scholing volgen voordat ze ingezet gaan worden. Dit zal in 2024 plaatsvinden nadat er meer vrijwilligers geworven zijn.

Er is in twee gezinnen inzet gedaan door een vrijwilliger waarvoor – door werkervaring – deze scholing niet van toepassing was.  

Enquête netwerkpartners

Hieronder vind je de uitkomsten van de enquête die in 2023 onder netwerkpartners is uitgestuurd. De vragenlijst was verbonden aan het aanmeldformulier voor de netwerkbijeenkomst. Ook mensen die niet aanwezig konden zijn zijn aangemoedigd wel de enquête in te vullen. 

Dit is de presentatie van de resultaten zoals die tijdens de netwerkbijeenkomst gepresenteerd zijn. Deze is ruim 130 keer ingevuld.